បណ្ណាល័យ

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តីលើកទី១ដំណាក់កាលទី៦នៃរដ្ឋមន្រ្តី ថ្ងៃទី៧ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨