បណ្ណាល័យ

ជំនួបរវាង រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ជាមួយប្រតិភូដែលអញ្ជើញមកពីសាកលវិទ្យាល័យគ័ងតុងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨