ថ្នាក់ដឹកនាំ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ

ប្រធានវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ

អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ

ប្រធានវិទ្យាស្ថានវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ