បណ្ណាល័យ

ជំនួបរវាងប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជា និង ប្រធានមូលនិធិខុនរ៉ាដថ្មី ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨