ថ្នាក់ដឹកនាំ

ប្រធានកិត្តិយស នៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

អនុប្រធានប្រចាំការក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

បណ្ឌិតសភាចារ្យស្ថាបនិក

សមាជិកពេញសិទ្ធិ ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ