81
បណ្ឌិតសភាចារ្យ ជូ វិជិត្ត
សមាជិកពេញសិទ្ធិ ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

(សមាជិកពេញសិទ្ធិ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០)