45
លោកជំទាវបណ្ឌិត សៀង ហ៊ុយ
សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ជំនួយការរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (២០១៨-២០២១)