បណ្តុះបណ្តាល

សេចក្ដីជូនដំណឹង! វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ភាសាចិន លើមុខជំនាញបង្រៀនភាសាចិនទៅកាន់ជនបរទេស (Teaching Chinese to Speakers of other Languages)