ស្រាវជ្រាវ

ឈុន ផាវ៉េង៖ ទស្សនវិជ្ជាសង្គមនិងនយោបាយខ្មែរ​តាមរយៈរបាំត្រុដិ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤)

បណ្ឌិត ប៉ាន់ វុត្ថា៖ ការសិក្សាឫសគល់ទស្សនវិជ្ជាខ្មែរ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤(ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤)

បណ្ឌិត វង់ សំអូន ៖ ការកំណត់បញ្ហាប្រធានបទសិក្សាស្រាវជ្រាវ ចេញពី ភាពខ្វះចន្លោះ ក្នុង ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤)

បណ្ឌិត ហែម ឡាច៖ ទស្សនវិជ្ជាគ្រិស្តសាសនានិងអ៊ិស្លាមសាសនា វិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤)

បណ្ឌិត ហែម ឡាច៖ ទស្សនវិជ្ជាគ្រិស្តសាសនានិងអ៊ិស្លាមសាសនា

​ឈុន ផាវ៉េង ៖ ទស្សនវិជ្ជា សង្គម និងទស្សនវិជ្ជានយោបាយ ខ្មែរ តាមរយៈ រឿងធម្មបាលកុមារ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ឆ្នាំ២០២៤ ( ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤)

មន្ទីរពេទ្យមិត្ដភាពខ្មែរ សូវៀត ដាក់ដំណើរការម៉ាស…

ប៉ាន់ សំណាង ៖ ទ្រឹស្ដីវិទូ ចន ដេវី (John Dewey Theorist) វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ដ្រនិងវិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤)

បណ្ឌិត ក្តាន់ ធុល៖ ទស្សនៈប្រធានវិស័យនិយម (The subjectivism) វិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គម ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

បណ្ឌិត ប៉ាន់ វុត្ថា៖ អត្ថិភាពទស្សនវិជ្ជាខ្មែរក្នុងវិស័យផ្សេងៗក្នុងសង្គមខ្មែរ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤)

ហៃ សុគន្ធា៖ ការឡើងកម្ដៅភពផែនដី Global Warming វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤)

បណ្ឌិត ហែម ឡាច៖ ប្រវត្តិនិងការវិវត្តរបស់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភា៖១៩៩៩ ដល់ ២០២៤ វិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤)

បណ្ឌិត សូ សុធីរ៖ ប្រភពនៃទស្សនវិជ្ជាអប់រំ៖ បច្ឆានវនិយម​ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤)

ឈុន ផាវ៉េង៖ ទស្សនវិជ្ជាសង្គមនិងនយោបាយខ្មែរ​តាមរយៈរបាំត្រុដិ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤)

បណ្ឌិត ប៉ាន់ វុត្ថា៖ ការសិក្សាឫសគល់ទស្សនវិជ្ជាខ្មែរ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤(ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤)

បណ្ឌិត ហែម ឡាច៖ ទស្សនវិជ្ជាគ្រិស្តសាសនានិងអ៊ិស្លាមសាសនា វិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤)

​ឈុន ផាវ៉េង ៖ ទស្សនវិជ្ជា សង្គម និងទស្សនវិជ្ជានយោបាយ ខ្មែរ តាមរយៈ រឿងធម្មបាលកុមារ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ឆ្នាំ២០២៤ ( ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤)

បណ្ឌិត ព្រុំ ទេវី ៖ ការលួចស្នាដៃនិពន្ធ Plagiarism វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤)

បណ្ឌិត ជា វណ្ណី៖ ស្វែងយល់ពីពិធីចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ វិទ្យាស្ថានមនុសសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤)

បណ្ឌិត ប៉ាន់ វុត្ថា៖ ទស្សនវិជ្ជាខ្មែរអំពី កាល (Khmer Philosophy of Time)វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គមរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤)

បណ្ឌិត សូ សុធីរ ៖ «ប្រភពនៃទស្សនវិជ្ជាអប់រំ៖ ប្រតិបត្តិនិយម និងអត្ថិភាពនិយម» វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤)

បណ្ឌិត ព្រុំ ទេវី ៖ ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្នុងបរិវត្តកម្មឌីជីថល បទពិសោធន៍និងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្ហាត់និស្សិត វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤)

ឈុន ផាវ៉េង៖ «ទស្សនៈស្ដីពីជីវិតនិងការរស់នៅរបស់ព្រះពុទ្ធសមណគោតម» វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គមរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤(ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤)

ហៃ សុគន្ធា៖ «ស្វែងយល់អំពីនគរូបនីយកម្មនៅកម្ពុជា (Comprehending urbanization in Cambodia)» វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤)

បណ្ឌិត ក្តាន់ ធុល៖ លទ្ធិពុទ្ធរាជ (ទស្សនវិជ្ជានយោបាយខ្មែរ) វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤)

«ការអប់រំពីតម្លៃនៃមនុស្ស» ដោយ៖ បណ្ឌិត ទុយ យូឃីម និង បណ្ឌិត ជា វណ្ណី វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម​ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤)

«កិច្ចការរដ្ឋបាលទូទៅ» ដោយ៖ បណ្ឌិត ហែម ឡាច វិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៤)

«ប្រភពនៃទស្សនវិជ្ជាអប់រំ ៖ មនោនិយម និងតថនិយម» ដោយ បណ្ឌិត សូ សុធីរ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៥

«ការស្វែងយល់ពីមូលធនមនុស្ស» ដោយ៖ ប៉ាន់ សំណាង វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១២/០២/២០២៤)

សាសនា និងព្រះពុទ្ធសាសនា - បណ្ឌិត ក្តាន់ ធុល - (ចុះផ្សាយ ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៤)

ជំនាញសង្គមជាមួលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍ ដោយ បណ្ឌិត ទុយ យូឃីម វិទ្យាស្ថានមនុស្សាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

អត្ថបទស្ដីពី លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត- ដោយ៖ បណ្ឌិត ហែម ឡាច- នាយកដ្ឋាននីតិសាស្ត្រ វិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គម- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤)

ភ្នំពេញនិងបម្លាស់លំនៅ Phnom Penh and Migration - ដោយ៖ លោក ហៃ សុគន្ធា មន្ត្រីស្រាវជ្រាវនាយកដ្ឋានភូមិវិទ្យានិងនគរូបនីយកម្ម ( ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣)

ស្វែងយល់ពីម្ហូបខ្មែរ៖ សម្លរម្ជូរខួក្តាម Understanding on Khmer food "Khuor Kdam Food" - ដោយ៖ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុំ ប៉ុម - ជំនួយការរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣)

មូលដ្ឋាននៃចិត្ដវិទ្យាព្រះពុទ្ធសាសនា - ដោយ៖ បណ្ឌិត សូ សុធីរ- នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣)

ប្រសិទ្ធភាពនៃការសិក្សារបស់សិស្ស- ដោយ បណ្ឌិត សូ សុធីរ- នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣)

ទស្សនវិជ្ជាខ្មែរអំពី អាបោធាតុ- ដោយ ៖ បណ្ឌិត ប៉ាន់ វុត្ថា- នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិជ្ជា នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣)

ប្រវត្តិស្រុករតនមណ្ឌល និងរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ - ដោយ៖ លោក សួ ប៉ុណ្ណារ៉ាត់ ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រវត្តិវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣)

«ប្រវត្តិស្រុករតនមណ្ឌល» ដោយ៖ សួ ប៉ុណ្ណារ៉ាត់ (ផ្សាយឆ្នាំ២០២៣)

ទម្លាប់( Custom)- ដោយ បណ្ឌិត ក្តាន់ ធុល- នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិជ្ជា, វិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គម( ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣)

សារៈសំខាន់ក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍របស់ស្រ្ដី- ដោយ៖ លោកស្រីបណ្ឌិត ជា វណ្ណី - វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម( ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣)

មូលដ្ឋានប្រជាសាស្រ្ត- ដោយ៖ លោក ហៃ សុគន្ធា- នាយកដ្ឋានភូមិវិទ្យានិងនគរូបនីយកម្ម- រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា-(ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣)

អំពីជំនឿខ្មែរ (ភាគបញ្ចប់) ដោយ៖ បណ្ឌិត ក្តាន់ ធុល- នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិជ្ជា,វិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គម- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣)

«ជំនឿ» តចប់ ដោយ៖ បណ្ឌិត ក្តាន់ ធុល (ផ្សាយថ្ងៃទី២៦/០៩/២០២៣)

ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងដំណោះស្រាយ- ដោយ៖ លោកស្រីបណ្ឌិត ជា វណ្ណី - ប្រធាននាយកដ្ឋានធម្មសាស្រ្ត ចរិយាសាស្រ្ត និង យេនឌ័រ- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣)

បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ និងប្រភេទប្រេតទាំង១២ពួកក្នុងជំនឿខ្មែរ- ដោយ៖ ហែម ឡាច- នាយកដ្ឋាននីតិសាស្ត្រ វិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គមនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣)

ស្វែងយល់ពីពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ- ដោយ៖ លោកស្រី បណ្ឌិត ជា វណ្ណី ប្រធាននាយកដ្ឋានធម្មសាស្រ្ត ចរិយាសាស្រ្ត និង យេនឌ័រ- រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា-(ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣)

សេចក្ដីផ្ដើមនៃចិត្តវិទ្យាព្រះពុទ្ធសាសនា- ដោយ៖ បណ្ឌិត សូ សុធីរ- វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គ- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ២០២៣)

«សេចក្ដីផ្ដើមនៃចិត្តវិទ្យាព្រះពុទ្ធសាសនា» ដោយ៖ បណ្ឌិត សូ សុធីរ (ផ្សាយឆ្នាំ២០២៣)

របបមាតាធិបតេយ្យក្នុងសង្គមខ្មែរ- ដោយ៖ លោក ឈុន ផាវ៉េង - នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជា និង សង្គមវិទ្យា នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា- (ចុះផ្សាយ ថ្ងៃទី ១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣)

សេដ្ឋកិច្ចវិទ្យានៃការបោះបង់ការសិក្សានៅមធ្យមសិក្សា- ដោយ៖ បណ្ឌិត សូ សុធីរ- នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣)

ផលវិបាកនៃក្មេងទំនើងចំពោះសង្គម- ដោយ៖ ោយ៖ លោក ប៉ាន់ សំណាង- នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ដ្រអប់រំ នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ដ្រនិងវិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣)

ធម្មចរិយានៃគតិលោក- ដោយ៖ លោកស្រីបណ្ឌិត ជា វណ្ណី- ប្រធាននាយកដ្ឋានធម្មសាស្រ្ត ចរិយាសាស្រ្ត និង យេនឌ័រ នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គមនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

ស្ថានីយភ្នំបូរី និងទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គរបូរី- ដោយ៖ បណ្ឌិត ផុនកសិកា- ប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣)

ទស្សនវិទូក្រិកបុរាណសម័យសូក្រាត ប្លាតុង អារីស្តូត- ដោយ៖ បណ្ឌិត ហែម ឡាច- វិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គម-(ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣)

ការអប់រំដល់ព្រះសង្ឃ- ដោយ៖ ប៉ាន់ សំណាង- នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ដ្រអប់រំ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ដ្រនិងវិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣)

ទស្សនវិជ្ជាសង្គមខ្មែរ តាមរយៈពិធីភ្ជុំបិណ្ឌនៅកម្ពុជា (2)- ដោយ៖ លោក ឈុន ផាវ៉េង- នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជា និង សង្គមវិទ្យា នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣)

ស្វែងយល់ពីល្បែងបាយខុំ- ដោយ​៖ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុំ ប៉ុម- ជំនួយការរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣)

អំពីជំនឿខ្មែរ (ភាគ ២)- ដោយ ៖ បណ្ឌិត ក្តាន់ ធុល- នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិជ្ជា- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣)

ទស្សនវិជ្ជាខ្មែរអំពីលំហ​- ដោយ ៖ លោកបណ្ឌិត ប៉ាន់ វុត្ថា មន្រ្តីស្រាវជ្រាវនាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិជ្ជា- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣)

អត្ថបទមត្តេយ្យ- ដោយ៖ លោក ប៉ាន់ សំណាង- វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ដ្រនិងវិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣)

ភស្ដុតាងបុរាណវត្ថុនៅស្ថានីយស្រែអំពិល ដោយ៖ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និង លោក៖ ផុន ជាកុសល-សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ-(ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣)

សំណង់ស្ថាបត្យកម្ម និង រចនាបថនៃប្រាសាទត្រពាំងប្រាសាទ- ដោយ៖ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ផុន កសិកា- ប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣)

ស្វែងយល់អំពីល្បែងបោះអង្គញ់ (Understanding on Angkugn Game)- ដោយ៖ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុំ ប៉ុម- ជំនួយការរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣)

ទិដ្ឋភាពមួយចំនួន ស្ដីពី មេដឹកនាំ(Some Overviews on Leaders)- ដោយ៖ ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុំ ប៉ុម ជំនួយការរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា-( ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣)

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃពុទ្ធសាសនា-ដោយ៖ លោក ឈុន ផាវ៉េង-នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជា និង សង្គមវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម- ( ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣)

ទស្សនស្ដីពីជីវិតរបស់ព្រះពុទ្ធសមណគោតម- ដោយ៖ លោក ឈុន ផាវ៉េង - នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជា និង សង្គមវិទ្យា នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣)

«ឥទ្ធិពលព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមខ្មែរ» ដោយ៖ បណ្ឌិត ហែម ឡាច រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣

«អេលីត និងទ្រឹស្តីអេលីត» ដោយ៖ បណ្ឌិត អ៊ុំ ប៉ុម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣

«អំពីជំនឿខ្មែរ» ភាគ១ ដោយ៖ បណ្ឌិត ក្ដាន់ ធុល រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣

«ទស្សនៈ និងជំនឿតូតឹមនិយមរបស់ជនជាតិខ្មែរ (ទស្សនៈ និងជំនឿលើសត្វ)» ដោយ៖ ប៉ាន់ វុត្ថា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣

ការវិនិយោគនាំជោគជ័យដល់កម្ពុជា- ដោយ៖ បណ្ឌិត មិន ប្រុសបញ្ញារិទ្ធិ - នាយកដ្ឋាននីតិសាស្រ្ត នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម-(ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣)

មរតកវប្បធម៌អរូបី ក្នុងស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង- ដោយ៖ បណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣)

«កត្ដាចម្បងនៃការបោះបង់ការសិក្សារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចថ្មូនក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី» ដោយ៖ ប៉ាន់ សំណាង វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ដ្រនិងវិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣)

«បោះបង់ការសិក្សាជាតិថ្មូន» ដោយ៖ ប៉ាន់ សំណាង ផ្សាយឆ្នាំ២០២៣

ស្រ្តីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ- ដោយ៖ បណ្ឌិត ទុយ យូឃីម និងលោកស្រី​បណ្ឌិត ជា វណ្ណី-​វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គមនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា-(ចុះផ្សាយថ្ងៃទី​ ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣)

«ប្រវត្តិឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាពីឆ្នាំ១៩៤៦ ដល់ឆ្នាំ១៩៦៧» ដោយ ៖ បណ្ឌិត សុង ស៊ីណា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣

បណ្ឌិត ហ៊ឹម ញាណារិទ្ធ ៖ ការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃតួនាទី និងអំណាចរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣)

បណ្ឌិត ហែម ឡាច ៖ ជំនឿបែបជីវចលនិយមក្នុងសង្គមខ្មែរ វិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣)

បណ្ឌិត មិន ប្រុសបញ្ញារិទ្ធិ ៖ ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ នាយកដ្ឋាននីតិសាស្រ្ត វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣)

បណ្ឌិត ផុន កសិកា ៖ សំណង់ប្រាសាទក្នុងស្រុកកំពង់លែងនៃដែនដីអាណាចក្រចេនឡា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣)

ប៉ាន់ សំណាង ៖ វិន័យគ្រួសារជាគ្រឹះរឹងមាំ ជួយកុមារក្លាយជាមនុស្សធំដ៏ជោគជ័យក្នុងសង្គម នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ដ្រអប់រំ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ដ្រនិងវិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣)

បណ្ឌិត ផុន កសិកា ៖ ប្រាសាទព្រះធាតុបារាយណ៍ និង រចនាសម្ព័ន្ធបុរាណវត្ថុ នៅជុំវិញតំបន់ប្រាសាទ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣)

បណ្ឌិត ប៉ាន់ វុត្ថា ៖ ទស្សនវិជ្ជាហិណ្ឌូ នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិជ្ជា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣)

ឈុន ផាវ៉េង ៖ ទស្សនវិជ្ជាសង្គម នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣)

បណ្ឌិត ហែម ឡាច ៖ ការប្រតិបត្តិជំនឿអ្នកតាក្នុងសង្គមខ្មែរ នាយកដ្ឋាននីតិសាស្រ្ត វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣)

ប៉ាន់ សំណាង ៖ គុណតម្លៃនៃអំណាន (The Value of Reading) នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ដ្រអប់រំ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ដ្រនិងវិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣)

បណ្ឌិត ឈឿន សាវន ៖ ទស្សនៈជុំវិញបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ច (Perspectives on Political and Economic Issues) វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២)

ឈុន ផាវ៉េង ៖ ការប្រតិបត្តិសីលធម៌ក្នុងគ្រួសារខ្មែរ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២)

ប៉ាន់ សំណាង ៖ តម្លៃនៃការអប់រំបរិយាបន្ន វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ដ្រនិងវិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២)

បណ្ឌិត តូច សុធារី និង សាន ចេង ៖ ស្វែងយល់ពីទ្រឹស្តីអភិវឌ្ឍន៍ពឹងផ្អែក (Dependency) នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងទេសចរណ៍ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២)

បណ្ឌិត សូ សុធីរ ៖ ការអប់រំ និងឧក្រិដ្ឋកម្ម វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី​៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២)

បណ្ឌិត សូ សុធីរ ៖ ប្រភពនៃការអប់រំក្នុងពិភពលោកចាប់ពីមជ្ឈិមសម័យ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២)

ហៃ សុគន្ធា ៖ ចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងផលប៉ះពាល់ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២)

បណ្ឌិត សូរ សុធី ៖ ប្រភពនៃការអប់រំក្នុងពិភពលោកសម័យបុរាណ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ឆ្នាំ២០២២

បណ្ឌិត សូ សុធីរ ៖ ប្រភពនៃការអប់រំក្នុងពិភពលោកសម័យបុរាណ (The World Roots of Ancient Education) វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២)

បណ្ឌិត ហែម ឡាច ៖ ប្រវត្តិរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២)

បណ្ឌិត ហែម ឡាច ៖ ការវិវត្តនៃរដ្ឋបាលដែនដីខ្មែរ (តាំងពីសម័យមុនអង្គរ រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៩៣) វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២)

ប៉ាន់ សំណាង ៖ ការអប់រំជាកិច្ចការទាំងអស់គ្នា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ដ្រនិងវិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២)

បណ្ឌិត ជា វណ្ណី ៖ ស្វែងយល់អំពីសុជីវធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០២២)

ឈុន ផាវេង ៖ ការប្រតិបត្តិសីលធម៌ក្នុងគ្រួសារខ្មែរ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (ផ្សាយថ្ងៃទី ២៧/១០/២០២២)

មាឃ សារី និងសហការី ៖ ចំណាត់ថ្នាក់វិទ្យាប៊្លូម វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២)

សួ ប៉ុណ្ណារ៉ាត់ ៖ ប្រាសាទឯកភ្នំក្នុងបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទេសចរណ៍ (Ek Phnom Temple in Historical and Tourism Context) វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២)

បណ្ឌិត ហែម ឡាច ៖ ទំនាក់ទំនងរវាងអរិយធម៌និងច្បាប់ វិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២)

ប៉ាន់ សំណាង ៖ ការអនុវត្តការងាររដ្ឋបាលអប់រំនៃវិទ្យាល័យប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអម្ពវ័នជំនីកក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ដ្រអប់រំ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ដ្រនិងវិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២)

ហៃ សុគន្ធា ៖ ប្រជាសាស្រ្តតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២)

បណ្ឌិត សុង ស៊ីណា ៖ ប្រវត្តិសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកំពង់ចាម (ពីឆ្នាំ១៩៦៥ ដល់ឆ្នាំ១៩៧០) វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (ចុះផ្សាយថ្ងៃ៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២)

បណ្ឌិត ហែម ឡាច ៖ តម្លៃនៃជីវិតរបស់មនុស្ស វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ឆ្នាំ២០២២

បណ្ឌិត ជា វណ្ណី ៖ ប្រវត្តិ និង សារៈសំខាន់ពុទ្ធិកសិក្សាកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ឆ្នាំ២០២២ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២)

ឃិន យ៉ង់  ៖ នានាភាពនៃអក្សរសិល្ប៍សម័យអាណានិគមនិយមបារាំង វិទ្យាស្ថានមនុស្សាសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (២៣/០៣/២០២២)

បណ្ឌិត ជា វណ្ណី ៖ បច្ចុប្បន្នភាពនៃយេនឌ័រនិតួនាទីយេនឌ័រនៅកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (១៧/០៣/២០២២)

បណ្ឌិត សូរ សុធី ៖ ការអប់រំ និងសុខភាព វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (២៤/០២/២០២២)

ឃិន យ៉ង់ ៖ អ្នកនិពន្ធនូហាច វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២ (២០/០២/២០២២)

«ច្បាប់ និងឥរិយាបថរបស់មនុស្ស» - ដោយ៖ បណ្ឌិត អ៊ុំ ប៉ុម

បណ្ឌិត ផុន កសិកា និងសហការី ៖ ការសិតបដិមាទោលព្រះនាងឥន្ទ្រទេវី វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០ (ខែមករា)

បណ្ឌិត ឆេង វណ្ណារិទ្ធ ៖ ប្រវត្តិការណ៍នៃការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៅប្រទេសកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ២០១៩

បណ្ឌិត ឆេង វណ្ណារិទ្ធ ៖ និយ័តកម្មទីផ្សារ និង និយ័តកម្មរដ្ឋបាលសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មនៅប្រទេសមូលធននិយម វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

បណ្ឌិត ជា វណ្ណី ៖ ជំនឿលើខ្នាយតាន់ និងចែកាច់ វិទ្យាស្ថានមនុស្សាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

បណ្ឌិត ឆេង វណ្ណារិទ្ធ ៖ គោលនយោបាយកសិកម្មនិងឧបត្ថម្ភធន វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ឆ្នាំ២០១៩ (ខែមិថុនា)

បណ្ឌិត ហែម ឡាច ៖ ក្រមសីលធម៌របស់មន្ត្រីសាធារណៈ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ (ខែមិថុនា)

«បណ្ឌិត ព្រុំ ទេវី ៖ គំនិតផ្ដួចផ្ដើមនិងខ្សែក្រវាត់ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ (ខែឧសភា)

បណ្ឌិត ឆេង វណ្ណរិទ្ធ ៖ យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ - ដំណាក់កាលទី៣ (ទ្រឹស្ដី និង អនុវត្ត) វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

ហេង សុភី តំបន់អទិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍កម្ពុជា (Priority areas for Cambodia tourism development) វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩)

បណ្ឌិត ប៉ាន់ វុត្ថា ៖ ទស្សនទានរបស់សេដ្ឋវិទូសំខាន់ៗ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ឆ្នាំ២០១៩ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩)

វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម៖ «ព្រះពុទ្ធសាសនានិងបញ្ហាប្រឈម» រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០

បណ្ឌិត ឆេង វណ្ណារិទ្ធ ៖ យន្តការដោះ​ស្រាយបញ្ហាទីផ្សារបន្លែនៅកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០

សួ ប៉ុណ្ណារ៉ាត់, បណ្ឌិត សុង ស៊ីណា និង អាត ទៀង ៖ ការផ្តល់ជំនួយសហរដ្ឋអាម៉េរិកមកឱ្យប្រទេសកម្ពុជា ពីឆ្នាំ១៩៥០ ដល់ឆ្នាំ១៩៦៣ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

បណ្ឌិត ទុយ យូឃីម ៖ សន្តិភាវូបណីយកម្មនៅកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

បណ្ឌិត ឆេង វណ្ណារិទ្ធ ៖ បញ្ហានិងដំណោះស្រាយទីផ្សារបន្លែនៅកម្ពុជា វិទ្យាសា្ថនមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

ហៃ សុគន្ធា ៖ នគរូបនីយកម្មសកលលោកនិងចំណាកជនបទ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

បណ្ឌិត ណុន សុខា ៖ វប្បធម៌សន្តិភាពតាមរយៈប្រព័ន្ធគំនិតខ្មែរ វិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

ម៉ាង គីណាល់ ៖ គោលនយោបាយជាតិសំខាន់ៗរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនជំនាន់ទី៥ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

បណ្ឌិត ព្រុំ ទេវី ៖ ទស្សនទានស្តីពីមីក្រូសហគ្រាស សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម នៅប្រទេសកម្ពុជា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

ឈុន ផាវេង ៖ «ឥរិយាបថនៃជនជាតិចិន នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន» នៅក្នុង ៖ សន្និសីទអន្តរជាតិលផើកទី១៤ ស្ដីពីតម្លៃវប្បធម៌អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអាស៊ី នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

ជ្រុងមួយនៃគំនិតស្តីពី “មូលហេតុនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ”- ដោយ បណ្ឌិត វង់ សំអូន ជំនួយការខុទ្ទកាល័យប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣)

A‌RC. International Scholar Exchange Fellowship 2023 2024

All papers in the 14th International Conference on the Asia Pacific Cultural Values 2018 (២០/១១/២០១៨)

កុល សារូ ៖ «ជ្រុងមួយនៃបេតិកភណ្ឌ វប្បធម៌សិល្បៈអរូបីខ្មែរ» នៅក្នុង ៖ សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី១៤ ស្ដីពីតម្លៃវប្បធម៌អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអាស៊ីនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

រ៉េត សាមុត ៖ «តម្លៃវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរ៖ ក្បាច់ហៀន» នៅក្នុង ៖ សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី១៤ ស្ដីពីតម្លៃវប្បធម៌អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក វិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ី នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

ខៀវ កុសល ៖ «ចង្កៀងគោមបុរាណខ្មែរ» នៅក្នុង ៖ សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី១៤ ស្ដីពីតម្លៃវប្បធម៌អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

វិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ី ៖ កម្រងអត្ថបទសិក្ខាសាលាស្ដីពីការវិវត្តនៃរចនាបថ និងសំណង់ស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទខ្មែរ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

Cambodian Students’ Motivation to Learn English: A Case Study of a Private University in Phnom Penh - Cambodia Journal of Humanities and Social Sciences, Volume 2, Issue 1, July 2023, Pages 1-17- ( Accessed 7 August, 2023)

កាលិកបត្រវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម លេខទី២ ច្បាប់លេខ១- វិទ្យាស្ថានសង្គមសាស្ត្រ និងមនុស្សាស្ត្រ- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣)

«» លី តុង, et al. 2023. ការសិក្សាទៅលើជំងឺថប់បារម្ភរបស់និស្សិតវិស្វករនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិកូវីដ-១៩. កាលិកបត្រវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ១(២) ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

លី តុង, et al. 2023. ការសិក្សាលើជំងឺថប់អារម្ភរបស់និស្សិតវិស្វករនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា ក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-១៩ កាលិកបត្រវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ១(២) ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ (ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃ 30 12 2022)

ប្រាសាទដូនអនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់៖ ប្រវត្តិ រចនាបថ និងរចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាសាទ - ដោយ៖ លោក សួ ប៉ុណ្ណារ៉ាត់, បណ្ឌិត ផុន កសិកា, កញ្ញា តាកេត ស័កដា និង លោក យិន ពោ- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣)

‌សួ ប៉ុណ្ណារ៉ាត់ ៖ ប្រាសាទដូនអនក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ : ប្រវត្តិ រចនាបថ និងរចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាសាទ កាលិកបត្រវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ១(២) ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ផុន, កសិកា , et al. 2023. ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តនៅតំបន់លង្វែក. ចុះផ្សាយថ្ងៃ ៣០/១២/២០២៣

បណ្ឌិត ផុន កសិកា និងសហការី ៖ ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តនៅតំបន់លង្វែក កាលិកបត្រវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ១(២) ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣)

CJIHSS Vol.1 Issue 1. April 2022

បណ្ឌិត ភាជ ណាង ៖ អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបែបពុទ្ធនិយម និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិត រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

បណ្ឌិត ឈត ប៊ុនថត ៖ ការលើកកម្ពស់ភាពសុខដុមនៃសង្គមមនុស្ស (Promoting Harmony of Human Society) និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិត រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១២

បណ្ឌិត វង្ស មេង ៖ អន្តេបទ /-ម-/ និង /-ន-/ នៅក្នុងភាសាខ្មែរ និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតភាសាវិទ្យា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១

បណ្ឌិត ជួរ គារី ៖ អវិជ្ជមានន័យក្នុងភាសាខ្មែរ តាមរយៈអវិជ្ជមានបទ និងអវិជ្ជមានសព្ទមួយចំនួន និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតភាសាវិទ្យា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១

កា ម៉ាធុល ៖ ទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-វៀតណាម - Cambodia Vietnam Relations (១៩៧៩ ២០០៨) និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១

ធុយ ចាន់ធួន ៖ ស្ថានីយបន្ទាយគូ នៃអរិយធម៌មេមត់ នៅកម្ពុជា និងវៀតណាម និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតបុរាណវិទ្យា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១០

តឹក មេង ៖ ទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-សហរដ្ឋអាម៉េរិក (១៩៧៩-២០០៣) និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតប្រវត្តិវិទ្យា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១

គិន ភា ៖ រដ្ឋសភាកម្ពុជា និងគោលការណ៍បែងចែកអំណាច (១៩៩៣ - ២០០៨) និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១

ឡៅ ទិព្ធសីហា ៖ ដំណើរវិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានទីក្រុងភ្នំពេញ ១៩៧៩ - ២០១០» និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតនគរូបនីយកម្ម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១០

សុង ឧស្សាហ៍ ៖ ទេសន្តរប្រវេសន៍ពលករខ្មែរ និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតនីតិសាស្ត្រ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៦

ម៉ុង ស៊ាងងីម ៖ គុណភាពនៃពូជដំណាំចំណីសត្វនាំចូលនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១

យង់ ពៅ ៖ វិវាទកម្ពុជា ថៃ ២០០៦-២០១២ និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១២

ហ៊ន សុទ្ទនា៖ ការសិក្សាពីភាពរលាយនៃអាហារ និងការលូតលាស់របស់ជ្រូកកូនកាត់ក្នុងស្រុកដោយប្រើស្លឹកមន និងទងដំឡូងជ្វាស្រស់ជាប្រភពប្រូតេអ៊ីន និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១១

«អក្ខរវិធីសំណងក្នុងភាសាខ្មែរ» ដោយ៖ កែវ លីណែត នាយកដ្ឋានខេមរនីយកម្ម វចនានុក្រម និង បកប្រែ នៃវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣

បណ្ឌិត ណុន សុខា ៖ រូបារម្មណ៍សិល្បៈក្នុងការតែងនិពន្ធស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ វិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ (០៨/០៤/២០២១)

បណ្ឌិត ណុន សុខា ៖ អវត្តមានពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមខ្មែរ៖ ករណីសិក្សាសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ‍ វិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០

បណ្ឌិត មាឃ បូរា និង ពេជ្រ ណាទីន ៖ សិលាចារឹកវត្តពោធិមុនី ហៅវត្តស្វាយចេកថ្មី វិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

វិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ ៖ ភាសា និងអក្សរសិល្ប៍ជនជាតិព័រ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា - ឆ្នាំ២០១៧

វិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ ៖ សទ្ទានុក្រមពាក្យថ្មី ព្រៃឈើ និងរុក្ខជាតិមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

វិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ ៖ សទ្ទានុក្រមពាក្យថ្មី រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

ទស្សនាវដ្ដី ឆ្នាំ២ លេខ២- ២០២៣- វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ដ្រនិងវិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣)

ទស្សនាវដ្ដីឆ្នាំទី២ លេខ១

ទស្សនាវដ្ដីមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ឆ្នាំទី១ លេខ២ ខែកក្កដា ធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ទស្សនាវដ្ដីមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ឆ្នាំទី១ លេខ១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

វិទ្យាសាស្ត្រមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ៖ ព្រឹត្តិបត្រ លេខ១ ​(០៥/០៤/២០២២)

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិ Vol 17 No11 INL Journals

ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាស្ថានភាសាជាតី Vol 9 No 9 INL Journal

ព្រឹត្តិបត្រ NCKL 2012 Vol.4

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ៖ សទ្ទានុក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ខ្មែរ-អង់គ្លេស-បារាំង រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

គណៈកម្មការជាតិភាសាខ្មែរ ៖ សម្រង់ពាក្យកម្លាយកើតចេញពីពាក្យដើមសរសេរនឹងអក្សរផ្ញើជើង(កន្សោមព្យញ្ជនៈ)តាមរយៈអន្តេបទ /-អ'ង-/ ឬ /-អ៊'ង-/ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៩

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ៖ សទ្ទានុក្រមវេជ្ជសាស្ត្រ និងកសិកម្ម រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ៖ សទ្ទានុក្រមវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ៖ សទ្ទានុក្រមវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ និងការទូត រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ៖ សទ្ទានុក្រមវិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ៖ សទ្ទានុក្រមឈ្មោះប្រទេស-រាជធានី/រដ្ឋធានី និងបច្ចេកសព្ទភូមិវិទ្យា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៣

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ៖ សម្រងពាក្យសរសេរជាមួយ «ណ» មិនសរសេរជាមួយ «ន» និងពាក្យសរសេរជា«ឡ»ឬជាព្យាង្គតម្រួត មិនសរសេរជាមួយ«ល» រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១២

ព្រឹត្តិបត្រ​ NCKL 2015 Vol.7

ព្រឹត្តិបត្រ​ NCKL 2014 Vol.6

ព្រឹត្តិបត្រ​ NCKL 2013 Vol.5

ព្រឹត្តិបត្រ​ NCKL 2010 Vol.3

ព្រឹត្តិបត្រ​ NCKL 2009 Vol.2

ព្រឹត្តិបត្រ​ NCKL 2008 Vol.1

ព្រះភិក្ខុ ប៉ាង ខាត់ វីរិយបណ្ឌិតោ ៖ ស្រីហិតោបទេស - ភាគទី១ ៖ ការគប់មិត្ត ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ព.ស.២៤៩៧

ត្រឹង ងារ ៖ ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ : ពីដើមរហូតដល់ការបោះបង់ក្រុងអង្គរ (១៩៧៣) ផ្សាយឡើងវិញ ឆ្នាំ២០១៧

គុណប្រយោជន៍និងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការប្រើវិធីសាស្រ្តបង្រៀនបែបចម្រុះ- ដោយ៖ លោក ឆោម ជុំរ៉ុង- មន្រ្តីលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣)

«អំពីបទចម្រៀងសាវតារខ្មែរ‍» ដោយ៖ បណ្ឌិតសភាចារ្យ សោម សុមុនី ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣

បណ្ឌិតសភាចារ្យ សោម សុមុនី ៖ “អប្សរាពីទេវកថាឥណ្ឌាមកចម្លាក់ខ្មែរ និងរបាំតន្តីខ្មែរ” នៅក្នុង ៖ សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី១៤ ស្ដីពីតម្លៃវប្បធម៌អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

«ក្រុមទស្សនវិទូនិយមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើតទ្រឹស្តីថ្មី» ដោយ៖ បណ្ឌិត វង់ សំអូន ផ្សាយថ្ងៃ ១៣/០២/២០២៤

«អ្វីទៅជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទ្រឹស្តីមុនៗ» ដោយ៖ បណ្ឌិត វង់ សំអូន (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី០៨/០២/២០២៤)

«ជ្រុងមួយនៃ​ការជម្រុញដល់ការស្តារ​ និងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា» ដោយ៖ បណ្ឌិត វង់ សំអូន (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤)

«ជ្រុងមួយនៃគំនិត ស្តីពីមូលហេតុនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ» ដោយ៖ បណ្ឌិត វង់ សំអូន (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣)

រដ្ឋប្រហារកូនកាត់នៅរុស្ស៊ី ២៤ មិថុនា ២០២៣- ដោយ៖ បណ្ឌិត ខែក វីរៈ - ខុទ្ទកាល័យ របសក(​ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣)

បណ្ឌិត វង់ សំអូន ៖ ឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាពីឆ្នាំ១៩៤៦ដល់ឆ្នាំ១៩៦៧ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣

លឹម សុវណ្ណរិទ្ធ ៖ ហេតុអ្វីចិនមិនឆ្លៀតវាយយកតៃវ៉ាន់ក្រោយរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែន? រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣)

ហេតុអ្វីកម្ពុជានិងចិនបានឈានមកដល់កម្រិតទំនាក់ទំនងខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសទាំងពីរ? ដោយ៖​ លឹម សុវណ្ណរិទ្ធ - ខុទ្ទកាល័យប្រធាន របសក (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣)

លឹម សុវណ្ណរិទ្ធ ៖ ហេតុអ្វីទំនាក់ទំនងកម្ពុជា ចិនឈានដល់ទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ? រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣)

លឹម សុវណ្ណរិទ្ធ ៖ ហេតុអ្វីបស្ចិមប្រទេសព្រួយបារម្ភចំពោះការលេចត្រដែតរបស់ចិន‍ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣)

"Expectations for the ASEAN-US Summit" by Dr. Seun Sam (2022)

"Indo Pacific Economic Framework threatens ASEAN's Centrality?" by Dr. Seun Sam (2022)

"Would the Indo Pacific Strategies of South Korea be implemented Successfully?" by Dr. Seun Sam (2022)

"Would the Indo Pacific Strategies of South Korea be implemented Successfully?" by Dr. Seun Sam (2022)

"Which Approach will Indonesia Use to Address the Problem in Myanmar?" by Dr. Seun Sam (2022)

"Regional Success through Peace and Development" by Dr. Seun Sam (2022)

"Will Cambodia ASEAN Chairmanship be able to help Myanmar to Resolve its Crisis?" by Dr. Seun Sam (2022)

"Should Korea Seek Assistance from ASEAN?" by Dr. Seun Sam (2022)

"Why is it difficult for Cambodia to be a US Government Ally?" by Dr. Seun Sam (2022)

"Why is Cambodia being chatized over the Myanmar crisis?" by Dr. Seun Sam (2022)

"ASEAN's Misperception on its Role" by Dr. Seun Sam (2022)

"Cambodia is ASEAN Savior, not Spoiler" by Dr. Seun Sam (2022))

"Should an Academician be Independent by Seun Sam (2021)

"Was UNTAC's mission in Cambodia is a Success or Failure?" by Seun Sam (2021))

"Chinese Vaccine: Good intentions, Bad Label" by Dr. Seun Sam (2021))

"After 65 Years with the UN, Cambodia should look within" by Dr. Seun Sam (2020)

លឹម សុវណ្ណរិទ្ធ ៖ យុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខថ្មីរបស់ជប៉ុន រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (២០/០១/២០២៣)

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបច្ចេកស័ព្ទ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបច្ចេកស័ព្ទ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបច្ចេកស័ព្ទ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបច្ចេកស័ព្ទ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបច្ចេកស័ព្ទ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបច្ចេកស័ព្ទ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបច្ចេកស័ព្ទ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបច្ចេកសព្ទ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

២០១៨-០១ - លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបច្ចេកស័ព្ទ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

Peou Sedara, 2024. Revised Diplomatic Strategies for Strengthening ASEAN Unity. International Relations Institute of Cambodia, Royal Academy of Cambodia. February 29, 2024.

«ឆ្នាំទីបីនៃសង្រ្គាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន» ដោយ៖ ធន ឆាយពិសិដ្ឋ វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤)

អ៊ុច លាង៖ «សហគមន៍ជនជាតិវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស ជាស្ពានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព» វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា ផ្សាយថ្ងៃ ០៣/០៤/២០២៣

អ៊ុច លាង ៖ ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២)

អ៊ុច លាង ៖ កម្ពុជានិងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងចិន-សហរដ្ឋអាម៉េរិក នាយកដ្ឋានសិក្សាអាស៊ី អាហ្វ្រិក និងមជ្ឈិមបូព៌ា វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (២១/០៤/២០២២)

អ៊ុច លាង ៖ អាស៊ានកុងសង់ស៊ុស និងឥទ្ធិពលមហាអំណាចក្នុងតំបន់ វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (១១/០៣/២០២២)

អ៊ុច លាង ៖ ទំនាក់ទំនងណាតូ-រុស្ស៊ី និងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន ចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់ នាយកដ្ឋានសិក្សាអាស៊ី អាហ្វ្រិក និងមជ្ឈិមបូព៌ា វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (០៣/០៣/២០២២)

បណ្ឌិត គិន ភា ៖ កម្ពុជានិងតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ២០២២ វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២

Kin Phea. 65 Years of Cambodia Russia Relations: An Overview. International Relations Institute of Cambodia, Royal Academy of Cambodia. 2021.

អ៊ុច លាង ៖ កម្ពុជានិងសមាជិកភាពអាស៊ាន វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១)

Kin Phea. Myanmar’s political crisis should be viewed in an objective and impartial way. International Relations Institute of Cambodia, Royal Academy of Cambodia, 2021 (30 April).

បណ្ឌិត ឈត ប៊ុនថង ៖ កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន ស្ដីពី កូវីដ-១៩ និងក្ដីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ាន វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០)

«បណ្ឌិត គិន ភា ៖ ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់វាលពិឃាត (១៧ មេសា ១៩៧៥ - ៧ មករា ១៩៧៩) វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០)

បណ្ឌិត ឈត ប៊ុនថង ៖ ឥទ្ធិពលតិចិននៅកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា រាជបណ្ឌិត្យសភកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

បណ្ឌិត យ៉ាន់ វិភារតន៍ ពិធីចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្ប: រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤)

សរ សិលា និង យ៉ាន់ វិភារតន៍ ៖ គ្រឿងតុបតែងលម្អតួសម្ដែងក្នុងល្ខោនបាសាក់ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានវប្បធម៍និងវិចិត្រសិល្បៈ ឆ្នាំ២០២០ (ខែមីនា)

បណ្ឌិត នូ ចាន់ សុភី និងសហការី ៖ ចម្លាក់អប្សរានៅប្រាសាទអង្គរវត្ត៖ សិល្បៈតែងលម្អសក់និងការរចនាសម្ពត់ វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០ (ខែកុម្ភៈ)

ប្រែង ពិសិដ្ឋ និង ម៉ិល វាសនា ៖ សញ្ញាណនៃវប្បធម៌វិទ្យា វិទ្យាស្ថានវប្បធម៍និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០ (ខែកុម្ភៈ)

បណ្ឌិត នូ ចាន់សុភី, ប្រែង ពិសិដ្ឋ និង ម៉ិល វាសនា ៖ ការសិក្សាអង្កេតបឋមអំពីម៉ូតសក់ផ្នួងមួយនៃចម្លាក់អប្សរនៅប្រាសាទអង្គរវត្ត វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០ (ខែមករា)

ម៉ិល វាសនា ៖ ផ្ទះប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចព្នង វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (ថ្ងៃទី១៨​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២)

ម៉ិល វាសនា ៖ ដើមត្នោត ៖ រុក្ខជាតិនិមិត្តរូបជាតិ និង ផលិតផលពីខ្លឹមត្នោត វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ ឆ្នាំ២០១៩ (ខែកក្កដា)

ប្រែង ពិសិដ្ឋ ៖ បម្រែបម្រួលនៃការតម្កល់រក្សាអដ្ឋិធាតុនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ - ករណីសិក្សា៖ ឃុំត្រពាំងធំខាងជើង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

មុិល វាសនា ៖ ជំនឿអ្នកតានៅក្នុងសង្គមខ្មែរ វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ (ខែឧសភា)

បណ្ឌិត ផុន កសិកា និង តាកេត ស័កដា ៖ ប្រាសាទព្រះធាតុបារាយណ៍ វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩)

ហៀង លាងហុង ៖ សមិទ្ធផលកសាងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី១ វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ឆ្នាំ២០១៩

សរ សីលា ៖ ការប្រតិបត្តិសាសនា និង ជំនឿអ្នកតា វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ (ខែមីនា)

ផុន កសិកា និងសហការី ៖ លទ្ធផលកំណាយស្រាវជ្រាវនៅស្ថានីយបន្ទាយមូលជើងឯកស្ថានីយ៍ជើងឯក វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

តាកេត ស័កដា ៖ របកគំហើញថ្មី៖ ឡផលិតកុលាលភាជន៍សម័យ វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

ម៉ិល វាសនា ផុន កសិកា និង ប្រែង ពិសិដ្ឋ ៖ របររកកង្កែបនិងបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍៖ ករណីសិក្សានៅភូមិព្រៃដក់ពរ ឃុំត្រពាំងធំខាងជើង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

ម៉ិល វាសនា ៖ សហគមន៍ខ្មែរអ‍៊ិស្លាមជ្វានៅកំពត៖ ករណីសិក្សាឃុំព្រៃថ្នង ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

បណ្ឌិត ផុន កសិកា និងសហការី ៖ ស្ថានីយឡស្លដែកនៃឧទ្យានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា តេជោសែន ឫស្សីត្រឹប មានមនុស្សរស់នៅតាំងពីយុគថ្មរំលីង ២០០០ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជ? វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

តាកេត ស័កដា ៖ ប្រភេទកុលាលភាជន៍ផុយនៅស្ថានីយជើងឯក វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

បណ្ឌិត ផុន កសិកា និង បណ្ឌិត ឈឹម សុខាន់ដារា ៖ «សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌឡស្លដែក នៅឧទ្យានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា តេជោសែន ឫស្សីត្រឹប» នៅក្នុង ៖ សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី១៤ ស្ដីពីតម្លៃវប្បធម៌អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអាស៊ី នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

បណ្ឌិត ផុន កសិកា ៖ ល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែត៖ បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីពិភពលោក វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

យ៉ាន់ វិភារតន៍ ៖ ទម្រង់សិល្បៈមហោរី វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ៖ មរតក និងតម្លៃឫស្សីនៅឧទ្យានឫស្សីត្រឹប រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

ហៀង លាងហុង ៖ ភាពសុខដុមរមនានៃជនជាតិចិននៅកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

ការសិក្សាទ្រឹស្ដីដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់នៃអនុគមន៍ និង រូបមន្តមួយចំនួន - ដោយ៖ លោក យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា -វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា-( ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣)

«ការសិក្សាទ្រឹស្ដីដេរីវេលំដាប់ខ្ពស់នៃអនុគមន៍ និងរូបមន្តមួយចំនួន» ដោយ៖ យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា ផ្សាយឆ្នាំ២០២៣ ថ្មី

សៀវភៅ ការសិក្សាទ្រឹស្ដីដេរីវេនៃអនុគមន៍១- ដោយ៖ លោក យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា - នាយកដ្ឋានគណិតវិទ្យានិងស្ថិតិ- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣)

យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា ៖ តក្កវិទ្យាជាមួយការអនុវត្ត វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា ឆ្នាំ២០២២

បណ្ឌិត ម៉ុង ម៉ារ៉ា ៖ កត្តាបង្កការលំបាកនៅក្នុងការរៀនគណិតវិទ្យានៅកម្ពុជា៖ ករណីសិក្សាសិស្សថ្នាក់ទី១០និងទី១១សាលារដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានគណិតវិទ្យានិងស្ថិតិ វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា (២៣/០៣/២០២២)

យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា ៖ តក្កវិទ្យា Logic នាយកដ្ឋានគណិតវិទ្យានិងស្ថិតិ វិទ្យាសា្ថនវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (២៥/០២/២០២២)

យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា ៖ ស៊្វីតនិងការពង្រីក វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ (ខែមីនា)

យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា ៖ ដំណោះស្រាយសមីការអាំងតេក្រាល វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៩

ភួង តារារិន្ទ ៖ ស៊េរីនៃចំនួនធម្មជាតិ វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០

បណ្ឌិត ម៉ុង ម៉ារ៉ា ៖ មូលដ្ឋានគ្រឹះបំណែងចែកប្រូបាប៊ីលីតេ វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា ៖ បម្លែងឡាប្លាសជាមួយកម្មវិធី Maple 9.5 វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៨

យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា ៖ តើអ្វីទៅជាគណិតវិទ្យាអនុវត្ត វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា ឆ្នាំ២០២០ (ខែមេសា)

យឹម អាយុវឌ្ឍនៈវិជ្ជា ៖ ប្រវត្តិលេខសូន្យ វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

បណ្ឌិត ម៉ុង ម៉ារ៉ា ៖ ការព្យាករណ៍ស៊េរីពេលនៃភ្ញៀវទេសចអន្តរជាតិចូលមកកម្ពុជា វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥

បណ្ឌិត ម៉ុង ម៉ារ៉ា និង វង​ ប៊ុនធឿន ៖ ស្ថិតិវិទ្យា ដើមកំណើត និងការវិវឌ្ឍ វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

ភាពយន្តចិនពីរ- ដោយ៖ លោក ប៉ាង រតនា , បណ្ឌិត សុង ស៊ីណា, លោក ទេព វន្ថា និង បណ្ឌិត ជិន សុជាតិ- វិទ្យាស្ថានសិក្សាចិន- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣)

«ភាពយន្តចិនចំនួនពីរដែលកំពុងធ្វើឱ្យភ្ញៀវទេសចរណ៍ជនជាតិចិនព្រួយបារម្ភ» ដោយ៖ បណ្ឌិត ជិន សុជាតិ

‌«ការវិនិយោគនៅម៉ាឡេស៊ី» ដោយ៖ ហៃ សាវង្ស រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣

Chen Ran and Luo Hongxia. 2023. Empowerment and Autonomy in Cooperation of Emergency Management (January 01, 2023)

ផាញ់ សារឿន ៖ ហេតុអ្វីនយោបាយការបរទេសចិនជាមួយកម្ពុជាលេចធ្លោជាងសហរដ្ឋអាម៉េរិក? វិទ្យាស្ថានសិក្សាចិន (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣)

‌ផាញ់ សារឿន ៖ ចិននៅក្នុងបរិបទសម្ព័ន្ធភាពត្រីភាគី AUKUS វិទ្យាស្ថានសិក្សាចិន រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (២៣/០២/២០២២)

បណ្ឌិត ជិន សុជាតិ ៖ ប្រវត្តិស្ថាននាម បឹងទន្លេសាប និងទន្លេសាប វិទ្យាស្ថានសិក្សាចិន ឆ្នាំ២០២២ (ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២)

ជឹម សុជាតិ ៖ កត្តានាំឱ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិន វិទ្យាស្ថានសិក្សាចិន រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩)

ឃាង ធានី និង ទេព វន្ថា ៖ មេគង្គ-ឡានឆាងជាអ្វី? មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិន ឆ្នាំ២០១៩

បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ ៖ សក្តានុពលនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា-ចិន មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ទេព វន្ថា ៖ គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវាត់ និងវិថី និងព្រំដែននៃអភិបាលកិច្ច មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិន រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

បណ្ឌិត ចាន់ ប៊ុន្នី ៖ យុទ្ធសាស្រ្តនៃគំនិតផ្តួចផ្ដើមខ្សែក្រវាត់និងវិថី មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាចិន រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ ៖ «ឥទ្ធិពលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើវប្បធម៌នៅកម្ពុជា» នៅក្នុង ៖ សន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី១៤ ស្ដីពីតម្លៃវប្បធម៌អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

«ការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅកម្ពុជា» ដោយ៖ បណ្ឌិត ឈឿន ប៊ុនឆា លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤)

"Students' English Learning Motivation" by Seng Sothea, 2023.

«គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិវិធីសាស្រ្តបង្រៀនបញ្ច្រាស់សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេស» ដោយ៖ លោក ឆោម ជុំរ៉ុង - លេខាធិការដ្ឋាក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ- (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣)

លឹម សុវណ្ណរិទ្ធ ៖ យុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា(១៧/០១/២០២៣)

ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១ ភាគបញ្ចប់ លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១ ភាគទី៨ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិត្យសភាចារ្យនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

«ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១ ភាគទី៧ វគ្គទី៧ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១ ភាគទី៧ វគ្គ៦ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិត្យសភាចារ្យនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី ១ ភាគទី៧ វគ្គទី៥ លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

«ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១ ភាគទី៧ វគ្គទី៤ លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩)

ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១ ភាគទី៧ វគ្គទី៣ លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩)

ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១ ភាគទី៧ វគ្គទី២ លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩)

ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១ ភាគទី៧ វគ្គ១ លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩)

ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្រ្គាមលោកលើកទី១ ភាគទី៦ វគ្គទី២ លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩)

«ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់នៅក្នុងសង្រ្គាមលោកលើកទី១ ភាគទី៦ វគ្គទី១ លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩)

ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១ ភាគទី៥ វគ្គ៣ លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩)

ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១ ភាគទី៥ វគ្គទី២ លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១ ភាគទី៥ វគ្គទី១ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១ ភាគទី៤ លេខាធិការដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១ ភាគទី៣ លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១ ភាគទី២ លេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

ស៊ន ច័ន្ទអមរា ៖ វិមានរំឭកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី១ ភាគទី១ លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩

បណ្ឌិត វង់ សំអូន ៖ ការកំណត់បញ្ហាប្រធានបទសិក្សាស្រាវជ្រាវ ចេញពី ភាពខ្វះចន្លោះ ក្នុង ការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤ (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤)

បណ្ឌិត វង់ សំអូន ៖ ការទាញយកបញ្ហាបង្កើតប្រធានបទសិក្សាស្រាវជ្រាវចេញពីភាពខ្វះចន្លោះទិន្នន័យជាក់ស្តែងនៅក្នុងស្នាដៃសិក្សាស្រាវជ្រាវមុនៗ ខុទ្ទកាល័យ រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤(ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤)

ទស្សនវិទូនិយមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោះស្រាយបញ្ហាកំពុងកើតឡើង (Pragmatism)- ដោយ បណ្ឌិត វង់ សំអូន ជំនួយការខុទ្ទកាល័យរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤)

ក្រុមទស្សនវិទូនិយមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើតទ្រឹស្តីថ្មី- បណ្ឌិត វង់ សំអូន ជំនួយការខុទ្ធកាល័យរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (ចុះផ្សាយថ្ងៃទី ២៣ ខែកមុភ: ឆ្នាំ២០២៤)

ក្រុមទស្សនវិទូនិយមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ - ដោយ បណ្ឌិត វង់ សំអូន- ជំនួយការខុទ្ទកាល័យរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ( ចុះផ្សាយថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៤)