ព័ត៌មាន

ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដោយ៖ បណ្ឌិត មិន ប្រុសបញ្ញារិទ្ធិ - នាយកដ្ឋាននីតិសាស្រ្តនៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម
5
1568

ច្បាប់កិច្ចសន្យា ត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្ត នៅគ្រប់ក្របខណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសធុនតូច និង មធ្យមក្រុមហ៊ុនរូបវន្តបុគ្គល និង ក្រុមហ៊ុននីតិបុគ្គលជាតិ និង អន្តរជាតិ។ ដើម្បីដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅបានល្អ កាត់បន្ថយនូវជម្លោះដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុ។ ច្បាប់មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួល ដោះស្រាយ កាត់សេចក្ដី បញ្ចៀសជម្លោះ ក្នុងគោលបំណងបើកផ្លូវឆ្ពោះទៅរក កំណប់ទ្រព្យនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ទាំងក្របខណ្ឌជាតិ និង អន្តរជាតិ។ ក្នុងទិសដៅបង្ហាញដល់អ្នកអាន អ្នកសិក្សាស្រាវ ឱ្យផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាមុនសិន តាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ កិច្ចសន្យាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩- ២០២៣ មានខ្លឹមសារស្នូលសំខាន់ ដើម្បីកំណើន បង្កើតការងារ ធានាសមធម៌និង ប្រសិទ្ធភាព ឆ្ពោះទៅប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០នោះប្រទេសកម្ពុជាយើងបាន និង កំពុងខិតខំពង្រឹងនិងពង្រីកលើគ្រប់វិស័យ ក្នុងនោះ វិស័យច្បាប់ក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញការរីកលូតលាស់ ផែ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។ តើការអនុវត្តច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ មានដំណើរប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្ដេច? 

សូមចូលអានខ្លឹមសារលម្អិត និងមានអត្ថបទច្រើនទៀត តាមរយៈតំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖ 

http://www.rac.gov.kh/researchs-categories/1/researchs?page=5សេចក្តីប្រកាស