ព័ត៌មាន

គុណតម្លៃនៃអំណាន (The Value of Reading) ដោយ៖ លោក ប៉ាន់ សំណាង មន្ដ្រីនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ដ្រអប់រំ នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ដ្រនិងវិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម
21
1558

បច្ចុប្បន្ន បច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនខ្លាំង សិស្សានុសិស្សមួយចំនួន មិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការកាន់សៀវភៅទេ ដោយពួកគេចូលចិត្តកាន់ទូរសព្ទច្រើនជាង។ ការធ្វើអំណានសម្រាប់អ្នកសិក្សារៀនសូត្រ ជាការចាំបាច់បំផុត ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានឬចំណេះដឹងថ្មីៗសម្រាប់ពួកគេ។ ការធ្វើអំណាន ជាដំណើរការយល់ដឹងដែលទាក់ទងនឹងនិមិត្តសញ្ញាចម្រុះមួយក្នុងការយល់ន័យសេចក្ដីអ្វីមួយ។ ការអាន ក៏ជាដំណើរការសកម្មនៃការបង្កើតអត្ថន័យនៃពាក្យ។ការអានដោយមានគោលបំណងជួយអ្នកអានឱ្យដឹកនាំព័ត៌មានឆ្ពោះទៅរកគោលដៅនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគេ។ ទោះបីជាហេតុផលនៃការអានមានភាពខុសប្លែកគ្នាក៏ដោយ គោលបំណងចម្បង គឺដើម្បីយល់ពីអត្ថបទ។

សូមចូលអានខ្លឹមសារបន្ថែម និងទាញយកអត្ថបទជាច្រើនទៀត តាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការបស់រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាដូចខាងក្រោម៖

http://rac.gov.kh/researchs-categories/1/researchs?page=7


សេចក្តីប្រកាស