ព័ត៌មាន

សមិទ្ធផលថ្មី ៖ “កាលិកបត្រស្រាវជ្រាវមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម” (Cambodia Journal of Humanities and Social Sciences)
25
1356

ថ្មីៗនេះ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានបង្កើតនូវសមិទ្ធផលថ្មីមួយ ដែលជាចំណែកមួយនៃការលើកកម្ពស់វិស័យស្រាវជ្រាវនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។ បើតាមការបង្ហាញរបស់ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ផុន កសិកា បានបញ្ជាក់ថា វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានចងក្រងនូវស្នាដៃស្រាវជ្រាវ និងបានបង្កើតឡើង កាលិកបត្រនេះឡើង ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវលើជំនាញ មនុស្សសាស្រ្ត និង វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ស្ថិតក្រោមនាយកដ្ឋាននីមួយៗចំណុះឱ្យវិទ្យាស្ថាន។

អត្ថបទដែលទទួលបោះពុម្ពក្នុងកាលិកបត្រស្រាវជ្រាវមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម មានពីរប្រភេទគឺ៖ (១) អត្ថបទស្រាវជ្រាវបែបវិភាគ (Review Paper) និង (២) អត្ថបទស្រាវជ្រាវ (Research Paper ឬ Research Article)។

សម្រាប់លោក លោកស្រីអ្នកស្រាវជ្រាវ សិស្ស និស្សិត ចាប់អារម្មណ៍ស្វែងយល់៖

https://www.rac.gov.kh/royal-academy/research/attachments/original/167.pdf?1649304620

RAC WEBSITE | TELEGRAM | FACEBOOK | LIBRARY | YOUTUBE | មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្តាលនិងស្រាវជ្រាវក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ | វិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យភាសាចិនក្នុងតំបន់ | ចុះឈ្មោះជាសមាជិកបណ្ណាល័យ  

សេចក្តីប្រកាស