ព័ត៌មាន

វត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់អាម៉េរិកនិងការពង្រីកខ្លួនយ៉ាងលឿនរបស់ចិន នៅអាស៊ី ដោយ៖ លោក អ៊ុច លាង អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃនាយកដ្ឋានសិក្សាអាស៊ី អាហ្វ្រិក និងមជ្ឈិមបូព៌ា នៃវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា
87
1279

RAC Media

ប្រភព៖ វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា


សេចក្តីប្រកាស