ព័ត៌មាន

ការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃតួនាទី និងអំណាចរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ដោយ៖ បណ្ឌិត ហ៊ឹម ញាណារិទ្ធ មន្ត្រីស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
23
1567

ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលតាមបែប វិមជ្ឈការ គឺជាប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ដែលរដ្ឋបាលកណ្តាលផ្ទេរអំណាចទៅឱ្យរដ្ឋបាល មូលដ្ឋាន ដែលមានរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់។ ការផ្ទេរអំណាចបែបនេះ ក្នុងគោលបំណងឱ្យរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន ទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការទាំងឡាយណាដែលជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនផងដែរ។

ការរៀបចំគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់តាមបែបវិមជ្ឈការបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ២០០១ក្នុងរូបភាពផ្ដល់ស្វ័យភាពដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់ តាមរយៈច្បាប់ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ និងច្បាប់ ស្ដីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អនុម័តឆ្នាំ២០០១ ព្រមទាំងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាច្រើនទៀត។

បច្ចុប្បន្នការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់បានធ្វើឡើងចំនួនប្រាំលើកមកហើយ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០២ ឆ្នាំ២០០៧ ឆ្នាំ២០១២ ឆ្នាំ២០១៧ និងឆ្នាំ២០២២ ប្រកបដោយជោគជ័យ ។

ទោះបីការអនុវត្តក្របខណ្ឌច្បាប់ នៃកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ បានជឿនលឿនទៅមុខក្ដី ក៏នៅមិនទាន់មានការត្រួតពិនិត្យជាប្រព័ន្ធអំពីជោគជ័យសំខាន់ៗ ដែលសម្រេចបានមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះទេ។ ការសិក្សាពីមុនៗបានផ្ដល់គំនិតខុសៗគ្នា អំពីការសម្រេចបាននិងអនាគតនៃកំណែទម្រង់។

ក្នុងការអនុវត្តនយោបាយវិមជ្ឍការនៅរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់ មានការវិវត្តរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ 

សូមចូលអានខ្លឹមសារលម្អិត និងមានអត្ថបទច្រើនទៀត តាមរយៈតំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖

http://www.rac.gov.kh/researchs-categories/1/researchs?page=5

 

សេចក្តីប្រកាស