ព័ត៌មាន

ស្វែងយល់ពីទ្រឹស្តីអភិវឌ្ឍន៍ពឹងផ្អែក (Dependency) In what ways and to what extent does dependency lead to underdevelopment? ដោយ៖ បណ្ឌិត តូច សុធារី និង លោក សាន ចេង មន្ត្រីនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងទេសចរណ៍
8
1483

ប្រទេសក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកពឹងផ្អែកលើគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនទៅមុខ។ មានសំណួរជុំវិញការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសតតិយលោក ដែលក្នុងនោះមានក្រុមប្រទេសនៅទ្វីបអាម៉េរិកឡាទីន និង អាហ្វ្រ៊ិកជាអាទិ៍ត្រូវបានលើកឡើង ជាពិសេសនៅក្រោយសង្រ្គាមលោកលើកទីពីរ។ គោលនយោបាយជំនួសដោយការនាំចូល ដែលត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្រ្វ៊ិកក្នុងអំឡុងពេលអាណានិគម នាំឱ្យមានការពឹងផ្អែកកាន់តែច្រើនលើការនាំចូលធនធាន គ្រឿងចក្រ ទំនិញឧស្សាហកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ព្រមទាំង ធន ធានមនុស្សសំខាន់ដែរ (Chukwuemeka, Anazodo, & Nzewi, 2011)។ តើការពឹងផ្អែករបស់ប្រទេសរណបសេដ្ឋកិច្ចលើមជ្ឈមណ្ឌលស្នូលនៃអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់បស្ចិមលោកនាំឱ្យមានការអភិវឌ្ឍមិនបានឬយ៉ាងណា? 

សូមអានខ្លឹមសារបន្ថែម និងមានអត្ថបទច្រើនទៀតតាមរយៈតំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖

http://rac.gov.kh/researchs-categories/1/researchs?page=7

សេចក្តីប្រកាស