ព័ត៌មាន

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងស្តីពីការកែសម្រួលខ្សែរត់រថយន្តក្រុងចាស់
14
148

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង៖​ ស្តីពី​ការ​កែសម្រួល​ខ្សែ​រត់​រថយន្ត​ក្រុង​ចាស់​ និង​បន្ថែម​បណ្ដាញ​ខ្សែ​រត់​ថ្មី​របស់​រដ្ឋាករ​ស្វយ័ត​ដឹកជញ្ជូន​សាធារណៈ​រថយន្ត​ក្រុង​(City Bus) រាជធានីភ្នំពេញ​។ស្វែងយល់ពីស្លាកសំគាល់រថយន្តក្រុងតាមខ្សែ នីមួយៗទាំង១៣ ខ្សែ ដែលរដ្ឋាករនឹងដាក់ឱ្យដំណើរនៅថ្ងៃទី ០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។ 

ប្រភព: រដ្ឋាករស្វយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណ:រថយន្តក្រុង-city bus RAC Media | ហេង​ សុភីសេចក្តីប្រកាស