ព័ត៌មាន

«កម្ពុជានិងកូរ៉េឯកភាពលើការស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយជាតិរួមគ្នា»
50
1234

(រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា)៖ ថ្នាក់ដឹកនាំរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច មនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលជាធនាគារខួរក្បាលរបស់ជាតិទាំងពីរបានសម្រេចឯកភាពរួមគ្នារៀបចំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយជាតិ រយៈពេលខ្លី មធ្យម និងរយៈពេលវែង ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងពីរឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច ប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និងឯកឧត្តមបណ្ឌិត Seong Kyoung Ryun ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច មនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (National Research Council for Economics, Humanities and Social Sciences of Korea) នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានប្រជុំពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវ (Researching) ការកសាងសមត្ថភាព (Capacity Building )និងការរៀបចំតាក់តែងគោលនយោបាយជាតិ (National Strategy and Policy Development) ក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ជាតិជាអាទិភាពនានារួមគ្នា ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការ ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដែលជាឆ្អឹងខ្នងចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទាំងពីររួមគ្នាឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ក្រោយចប់បញ្ហាការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ជាសកល។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូសោតទស្សន៍ (Video Conference) នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច និងឯកឧត្តម Seong Kyoung Ryun បានឯកភាពរៀបចំគម្រោងស្នើសុំថវិកាកញ្ចប់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ (ODA) សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២-២០២៦ ពីរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយជាតិ និងពិនិត្យលើគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមគ្នាលើវិស័យអាទិភាពចំនួន៣ រួមមាន៖

១. វិស័យអប់រំ

២. វិស័យសុខភាពសាធារណៈ

៣. វិស័យកសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក។

គួរបញ្ជាក់ថា រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (RAC)និងក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច មនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ (NRC)បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ២០១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ៕

RAC MEDIA | រឿន ភារុន

សេចក្តីប្រកាស