80
បណ្ឌិតសភាចារ្យ ច័ន្ទ សារុន
សមាជិកពេញសិទ្ធិ ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ(សមាជិកពេញសិទ្ធិ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០២០)