87
ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ផុន កសិកា
ប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

បច្ចុប្បន្នជា ប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

 • email: kaseka1975@yahoo.com
 • Website: ihss.rac.gov.kh
 • Facebook page: វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមEDUCATION:

 • 2018 : Philosophy of Arts, Archaeology, Royal Academy of Cambodia​
  - Thesis: Kilns and Pottery at Cheung Ek Archaeological Site
  - Supervisors: Dr. Bong Sovath and Dr. D. Kyle Latinis

 • 2000-2002 : Master of Arts, Archaeology, Royal Academy of Cambodia
  - Thesis: Ancient Kiln Site at Cheung Ek
  - Supervisor: Dr. Pen Dareth

 • 1995-2000 : Bachelor of Arts, Archaeology, Royal University of Fine Arts, RUFA
  - Thesis: Thnout Chum Temple
  - Supervisor: Dr Ashley Thompson

  RESEARCH AND TEACHING INTERESTS:

  • Cambodian archaeology (pre-Angkorian, Angkorian periods)
  • Archaeological Ceramics
  • Ceramic production technology
  • Cambodian architecture and art history

  PROFESSIONAL APPOINTMENTS:

  • 2019 - present : Director General, Institute of Humanities and Social Sciences, Royal Academy of Cambodia.

  • 2018-2019 : Deputy Director General, Institute of Culture and Fine Arts, Royal Academy of Cambodia.

  • 2007- present : Deputy Director.  Commission of Culture and Fine Arts Glossary, National Committee of Khmer Language 

  GRANTS, FELLOWSHIPS AND AWARDS:

  • 2016 : National Geographic Society, Kiln Excavation at Cheung Ek.

  • 2013 : World Bank Grant for Conducting Survey and Mapping the Archaeological Sites Along Dangrek Range.

  • 2013 : Ambassador’s Fund for Organizing a seminar on “Conservation and Enhancement of Cambodian Cultural Heritage”.

  • 2013 : Institute of Southeast Asian Studies, Sigapore, Kiln Excavation at Cheung Ek.

  • 2012 : Friends of Khmer Culture Grant for Kiln Excavation at Cheung Ek Archaeological Site.

  • 2008 : Center for Khmer Studies Grant for Sre Ampil Preservation and Excavation Project.

  • 2008 : Participant. International Visitor Leadership Program on cultural Heritage Preservation in the United States. United States Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs (September 25-October 16, 2008).

  • 2006 : Ambassador’s Fund for Cultural Preservation award, Cheung Ek research.

  • 2001 : Southeast Asian Studies Regional Exchange Program, Philippines, April-May.

  • 1999 : University of Hawai’i/East West Center Cambodia Project TOEFL Training Course, Cambodia Development Resource Institute, August-October (scored 500).

  • 1998-1999 : Japanese Language Course (upper elementary level), Institute of Foreign Language, University of Phnom Penh (September 1998-April 1999)

  • 1997 : UNESCO-sponsored Intensive English Language Course, ACE, Phnom Penh (June – September)

  ARCHAEOLOGICAL RESEARCH EXPERIENCE:

  • 2022 : -Project Manager: The Study of Cultural Characteristic of Ethnic Groups: Khmer-Islam, Chinese and Vietnamese in Cambodia. Funding source: Royal Academy of Cambodia.

   -Project Manager: History of Kompong Leng District, Kompong Chhang Province. Funding source: AZ​ Distribution​ Co.,​ Ltd.

  • 2021 : Project Manager: Cambodia in the Context of Cambodia-China Free Trade: Potential, Challenges and Opportunities for Socio-Economy. Funding source: Royal Academy of Cambodia.

  • 2020 : Supervisor of an excavation at Banteay Longvek to understand the Water Irrigation in the Area of Banteay Longvek. The excavation was monetarily supported by Luk Chhumteay Ukghna Seng Chanheng, Director General of Heng Apiwat Company.

  • 2017-2018 : Project Director: Tangible Heritage at Decho Sen Reusey Trep Park of Royal Academy of Cambodia.

  • 2016 : Project Manager. Cheung Ek Kilns and the Organization of Angkorian Stoneware Production Project. Funding source: National Geographic Society.

  • 2014-2015 : Project Manager. The Rise of Angkor: Archaeological and Anthropological Study of the Dangrek Range and its Conservation (January2014 – June 2015). Funding source: World Bank.

  • 2013 : Archaeological Project Director. Cheung Ek Archaeological Project.  Funding Source: Institute of Southeast Asian Studies, Singapore (June).

  • 2013 : Archaeological Project Director. Cheung Ek Archaeological Project. Funding Sources: Kingdom of Cambodia, UNESCO (February – March 2013).

  • 2012-2013 : Project Director and Author. Developed/published history of Beung Somrith Tourist Site (Balang district, Kompong Thom Province; August 2012 – May 2013)

  • 2012 : Archaeological Project Director. Cheung Ek Archaeological Project. Funding Sources: Friends of Khmer Culture (FOKCI), Agnkorcera and H. E. Kep Chutema, Phnom Penh Municipal governor (August).

  • 2012 : Archaeological Project Director. Survey and Mapping of Vihara Mounds at Oudong and Lovek Cities. Funding source: Royal Academy of Cambodia in September to December.

  • 2011 : Archaeological Project Director. Site Survey and Mapping along the Dangrek Mountains in Trapeang Prasat district, Udor Mean Chey Province, Cambodia. Funding source: Royal Academy of Cambodia.

  • 2009 : Archaeological Crew Member. Industries of Angkor Project (INDAP), Preah Khan of Kompong Svay (Prasat Bakan) Preah Vihear province (Project Director: Dr. Mitch Hendrickson; January to March 2009).

  • 2009 : Project Trainer. Banteay Chhmar Training Program. Funding source: Friends of Khmer Culture (January).

  • 2007 : Archaeological Project Director. Sre Ampil Archaeological and Conservation Project, Kandal Province. Funding source: Center for Khmer Studies.

  • 2007 : Archaeological Project Director. Archaeological Investigation and CRM at Cheung Ek Circular Earthwork. Funding source: US Embassy Ambassador’s Fund for Cultural Preservation.

  • 2007 : Archaeological Project Director. Baray District Archaeological Project, Kompong Thom Province. Funding: His Excellency Gnem Thavy, the Representative of Kompong Province, Cambodia.

  • 2005-2006 : Archaeological Project Director.  Site Mapping in Ang Snoul district. Funding source: the Korea Foundation.

  • 2004-2005 : Project Coordinator. Site Survey and Mapping and Cheung Ek Kiln Site. Funding source: NAGA Research Group.

  • 2003-2004 : Archaeological Project Director.  Phnom Borei and Its Relationship with Angkor Borei. Funding source: US Embassy.

  • 2002-2003 : Project Researcher. NAGA RESEARCH GROUP project East Cambodia Archaeological Survey. Funding source: Center for Khmer Studies. 

  • 2001 : Archaeological Crew Member. Lower Mekong Archaeological Project (Project Director: Dr. Miriam Stark; January-March 2001).

  • 1999 : Archaeological Crew Member. Lower Mekong Archaeological Project (Project Director: Dr. Miriam Stark; June-July 2009).

  OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE

  • 2011 : Workshop Participant. Luce Assessment Workshop. Museum Siam/National Discovery Museum of Thailand (December).

  • 2011 : Book Translator. Translated book entitled “Early Cultures of Mainland South East Asia” from English to Khmer language. Funding source: Luce Foundation Initiative in East/Southeast Asian Archaeology and Early History.

  • 2011 : Book Translator. Translated book entitled “Guidelines for Stone Conservation and Preservation in Angkor” from English to Khmer language. Funding source: German Apsara Conservation Project.

  • 2010 : Book Translator. Translated book entitled “Archaeometallurgy” from English to Khmer language. Funding source: Center for Khmer Studies.

  • 2008 : Workshop Participant. Built Heritage in Southeast Asia: Conservation Education and Training Initiative; Vat Phou. Funding source: The Getty Conservation Institute.

  • 2005-2006 : Interpreter. Worked for Spin Film producer Skye Fitzgerald on documentary entitled, “Bomb Hunters.” Collective Eye Films.

  • 2003 : Translator. Center for Advanced Study. Project entitled ‘Mobility of Sex Workers’ (June-August).

  • 2003 : Book Translator. Translated book entitled ‘Apsara’ from Khmer to English (June)

  • 2002 : Research Assistant. APSARA Authority project “Beliefs of Cambodian people about Ghosts” (Project directors: Dr Ang Choulean and Dr Ashley Tompson). Funding source: Toyota Foundation (February-September).

  • 2001 : Research Assistant. Dr. Anne Hansen (University of Wisconsin) project “How monks in Battambang province learn Pali'. Conducted interviews, translated from Khmer to English (July).

  • 2001 : Interpreter. Worked for Epiphany Productions (February-March).

  • 2000-2001 : Exhibition Assistant Coordinator. Krousar Thmey (New Family Organization). Exhibit entitled, 'The Role of Water and the Tonle Sap Great Lake in Khmer Culture and Civilization'. Duties included communicating with local NGOs that were working on the Tonle Sap Lake, conducting interviews with people living on the lake, interpreting and translating documents from Khmer to English and conversely. (August 2000-January 2011).

  • 2000 : Research Assistant. 'Interpretations of Collective Suffering in Cambodian Buddhist Prophetic Texts' (Project directors Dr. Judy L. Ledgerwood [Northern Illinois University] and Dr. Anne Hansen [University of Wisconsin Milwaukee]). Duties included historical research in the National Archives of Cambodia, conducting interviews and translation of religious and historical texts from Khmer to English (June-July).

  • 1999 : Research Assistant and Interpreter. Center for Advanced Study. Projects included “UNDP/CARERE Survey Assessment of CIHR Training in the SEILA Provinces of the Northwest”, “WHO Qualitative Assessment of Customer Preferences among Healthcare Providers in Kompong Chhnang,” and “DFIL Impact Survey of voter Awareness and Knowledge in advance anticipation of the Commune Council Elections” (June-September).

  • 1998 : Interpreter. For European Union Observation Unit during 1998 Cambodian elections, Mondolkiri Province (July).

  • 1997 : Translator. Translated articles from English to Khmer for the International Organization of Migration report by Ms. Annushka Derks entitled 'Trafficking of Cambodian Women and Children in Thailand' (July)
  ARCHAEOLOGICAL TEACHING EXPERIENCE:
  • 2015-2020 : Lecturer in Archaeology and Research Methodology. Gave lectures in Archeology and Research Methodology to students of Royal University of Fine Arts in 6 classes every Friday and Saturday.

  • 2008 : Workshop Organizer. Organized a theoretical and practical training workshop in order to develop a coherent research and teaching program in the field of archaeology. The ancient site of Sre Ampil in Kandal Province was used as the archeological field site for the trainees. Funding sources: CKS Junior Faculty Training Program (JFTP), of the Scaler Foundation, and Rockefeller Foundation (January to September).

  • 2008 : On Board Lecturer. Gave lecture on Khmer History to students from the United States while they were traveling on ship from the United States to Southeast Asia (November).

  SEMINAR AND INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZING EXPERIENCES:

  • 2014 : Hosted the 21st Indo-Pacific Prehistory Association Congress in Siem Reap province, Cambodia with over 800 delegates from all over the world.

  • 2014 : Organized a conference entitled “Chronology of Khmer Ceramics” funded by the Royal Academy of Cambodia (November).

  • 2013 : Organize a seminar on “Conservation and Enhancement of Cambodian Cultural Heritage” jointly funded by the Royal Academy of Cambodia and US Embassy’s Grant.

  • 2011 : Co-Organized a conference and workshop, “Archaeometallurgy in Cambodia: Current Research and Future Prospects” funded by the Center for Khmer Studies, APSARA Authority, Friends of Khmer Culture, Inc. and Bophana.

  • 2011 : Organized a conference entitled “Preservation and Development of Khmer Heritage” funded by the Royal Academy of Cambodia.

  • 2008 : Organized a seminar entitled “Archaeological Site Appreciation in Cambodia” funded by Asia Research Center.

  • 2006 : Organized a National Conference entitled “Archaeological Site Preservation in Cambodia” funded by the Royal Academy of Cambodia.

  • 2005 : Organized a national conference entitled “Style of Khmer Architecture” in Royal Academy of Cambodia, funded by Royal Academy of Cambodia.

  • 2004 : Organized a seminar entitled “The Knowledge of Kreung, Charay, Proa, Phnong and Tumpoun in Ratanak Kiri province and Kuy Minority in Preah Vihear province” in Royal Academy of Cambodia, jointly funded by Royal Academy of Cambodia and UNESCO.

  • 2004 : Organized a national conference entitled “Conservation and Preservation on Khmer Culture and Arts” in Royal Academy of Cambodia, funded by Royal Academy of Cambodia.

  • 2003 : Organized a national conference entitled “Condition of Present Khmer Architecture” in Royal Academy of Cambodia. Funding. Royal Academy of Cambodia.

  PUBLICATIONS:

  • 2021 : Peter Grave, Lisa Kealhofer, Kaseka Phon, Piphal Heng, Mirriam Stark, Ben Marsh, Darith Ea, Rachna Chay, Gary P. Marriner. Central Power/Decentralized Production? Angkorian Stoneware and the Southern Production Complex of Cheung Ek, Cambodia. Journal of Archaeological Science.

  • 2020 : Piphal Heng, Kaseka Phon, Sophady Heng. De-exoticizing Cambodia’s archaeology through community engagement, Journal of Community Archaeology & Heritage. 

  • in press : Hendrickson, Mitch, Stéphanie Leroy, Quan Hua, Phon Kaseka and Voeun Vuthy. Smelting in the Shadow of the Iron Mountain: Preliminary field investigation of the industrial landscape around Phnom Dek, Cambodia (9th to 20th centuries CE). Asian Perspectives. Accepted August 2016.

  • 2014 : Carter, A.K. Heng Piphal, Phon, Heng Sophady, and Phon Kaseka. 2014. Archaeology in Post Khmer Rouge Cambodia.  In C. Smith (ed.), Encyclopedia of Global Archaeology, pp. 6059-6065. Springer, New York.

  • 2014 : T. O. Pryce, M. Hendrickson, Phon Kaseka, Chan Sovichetra, M. F. Charlton, S. Leroy, P. Dillmann and Quan Hua. The Iron Kuay of Cambodia: Tracing the Role of Peripheral Populations in Angkorian to Colonial Cambodia via a 1200 year old Industrial Landscape. Journal of Archaeological Science 47:142-163.

  • 2011 : Archaeology and Cultural Resource Management South of Phnom Penh, Cambodia. In J. N. Miksic, G. Y. Goh and S. O’Connor (eds.) Rethinking Cultural Resource Management in Southeast Asia: Preservation, Development, and Neglect, pp. 123-142. Anthem Press, London.

  PROFESSIONAL PRESENTATIONS:

  • 2015 : Ceramic Production at Cheung Ek, Cambodia: Examining the Consumption Patterns and Transition from Earthenware to Stoneware Technology.  EURASSEAA Conference in Paris.

  • 2015 : M. Hendrickson, D. Soutif, C. Fischer, J. Estève, C. Castillo and Phon Kaseka. The Two Buddhist Towers: Multidisciplinary Evaluation of the Buddhist Transition at the Khmer Regional Centre of Preah Khan of Kompong Svay (11th to 16th c. CE). The Emergence of Theravada Buddhism in Cambodia: Southeast Asian Perspectives, Southeast Asian Art Academic Programme, SOAS, London.

  • 2014 : Earthenware at Cheung Ek Archaeological Site. Chronology of Khmer Ceramics, funded by the Royal Academy of Cambodia.

  • 2013 : Research at the Cheung Ek Archaeological Site. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore (June).

  • 2013 : The Archaeology of Cheung Ek, Cambodia. In Symposium: The Potential of Archaeological Research in South Asia. The Seventh World Archaeological Congress, The Dead Sea, Jordan.

  • 2013 : Authority and Heritage: Case Study at Trapeang Prasat, Udor Menchey Province, Cambodia. Conservation and Enhancement of Cambodian Cultural Heritage seminar, funded by the Royal Academy of Cambodia.

  • 2009 : Cheung Ek Circular Earthwork Site and Cultural Resource Management. 19th Congress of the Indo-Pacific Prehistory Association, Hanoi.

  • 2008 : Archaeological Sites at Baray, Kompong Thom Province. Archaeological Site Appreciation in Cambodia seminar, funded by Asia Research Center.

  • 2006 : New Aspects of Cheung Ek Kiln Site. 18th Congress of the Indo-Pacific Prehistory Association, Manila.

  • 2006 : Excavation at Sre Ampil.  Landscape: City and Temple, organized by the University of Sydney, Australia.

  • 2006 : Archaeology and CRM at Southern Phnom Penh Capital, Cambodia. Cultural Resource Management conference, organized by the Universities of Singapore.

  • 2005 : Site Survey and Mapping at Cheung Ek. New Trends in the Archaeology of Cambodia, organized by Center for Khmer Studies.

  • 2004 : The Knowledge of Kreung, Charay, Proa, Phnong and Tumpoun in Ratanak Kiri Province. Conference at Royal Academy of Cambodia, jointly funded by Royal Academy of Cambodia and UNESCO.

  • 2003 : Kiln Sites at Cheung Ek. National University of Singapore.

  THESES AND UNPUBLISHED TECHNICAL REPORTS:

  • 2012 : Archaeological Survey and Mapping at Trapeang Prasat, Udor Meanchey Province, Unpublished report, Royal Academy of Cambodia.
  • 2010 : Prasat Trapeang Prasat, Unpublished report, Royal Academy of Cambodia, Phnom Penh.

  • 2007 : Cheung Ek Circular Earthwork Archaeological and Cultural Resource Management Investigations. Unpublished report, Royal Academy of Cambodia, Phnom Penh.

  • 2006 : Sre Ampil Archaeological and Conservation Project. Unpublished report, Royal Academy of Cambodia, Phnom Penh.

  • 2005 : Archaeological Survey and Mapping at Mkak in Ang Snoul district, Kandal Province. Unpublished report, Royal Academy of Cambodia, Phnom Penh.

  • 2004 : Knowledge of Kreung, Charay, Proa, Phnong and Tumpoun in Ratanakiri Province and Kuy in Preah Vihear Province. Unpublished report, Royal Academy of Cambodia, Phnom Penh.

  • 2003 : Angkor Borei and Its Relationship to Angkor Borei. Unpublished report, Royal Academy of Cambodia, Phnom Penh.

  • 2002 : Kiln Sites at Cheung Ek Archaeological Site. M.A thesis, Royal Academy of Cambodia, Phnom Penh.

  • 2000 : Tnot Chhum Temple. B.A thesis, Royal University of Fine Arts, Phnom Penh.

  PROFESSIONAL MEMBERSHIPS/AFFILIATIONS:

  • 2011-2015 : President.  Indo-Pacific Prehistory Association
  • 2014-present : Advisory Board Member.  Shanghai Archaeology Forum
  • 2016 : Board Member.  Conference in Thailand in 2016
  • 2017 : Advisory Board Member. Friend of Khmer Culture

  LANGUAGES:

  • Khmer (fluent), 
  • English (fluent), 
  • Reading knowledge of French, improving writing and speaking abilities)

  REFERENCES:

  1- Dr.  Ang Choulean
  Professor of Khmer Civilization
  Department of Archaeology, Royal University of Fine Arts
  St. 184, Sangkat Chey Chum Nah, Khan Daun Penh, Phnom Penh, KINGDOM OF CAMBODIA
  Tel: 855 (12) 534 539
  Email: choulean@yahoo.com

  2- Dr. Mitch Hendrickson
  Department of Anthropology - Room 3148D
  University of Illinois at Chicago
  1007 W. Harrison Street, BSB (M/C 027), Chicago, IL 60607
  Tel  312.413.3584
  Email:  <mjhend@uic.edu>

  3- Dr. Miriam Stark
  Professor of Archaeology
  Department of Anthropology, University of Hawai’I at Manoa, 2424 Maile Way, Saunders 346, Honolulu, Hawai’I  96822, UNITED STATES OF AMERICA
  Tel: (808) 956-7552
  Email: miriams@hawaii.edu