78
បណ្ឌិត ឈឹម សុខាន់ដារា
សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ(សមាជិកបម្រុង នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០២០)