77
បណ្ឌិត ជា ចន្ថា
សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

(សមាជិកបម្រុង នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០២០)