58
បណ្ឌិត ទូច វិសាលសុខ
សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

 • ​ឈ្មោះ ៖ ទូច វិសាលសុខ (Touch Visalsok)
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ៖ ២៩ មករា ១៩៧១
 • ទីកន្លែងកំណើត ៖ ក្រុងភ្នំពេញ
 • ជនជាតិ ៖ ខ្មែរ

ប្រវត្តិនៃការសិក្សា

 • ២០០៤ ៖ សញ្ញាបត្របណ្ឌិត ឯកទេស វិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារ (Food Science) ពីសាកលវិទ្យាល័យ Ehime, ប្រទេសជប៉ុន
 • ១៩៩៩ ៖ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ វិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យឃ្វីនស្សលែន ប្រទេសអូស្រ្តាលី
 • ១៩៩៣ ៖ បរិញ្ញាបត្រ ឯកទេស គីមីវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ប្រវត្តិការងារ៖

 • ២០១៨ ៖ សមាជិកបម្រុង នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ២០១៣-២០១៨ ៖ អនុរដ្ឋលេខាធិការ, ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ២០០៨-២០១៣ ៖ សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ២០០៤-២០០៨ ៖ ព្រឹទ្ធបុរស, សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម, ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ
 • ១៩៩៩-២០០១ ៖ ប្រធានការិយាល័យផែនការនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
 • ១៩៩៥-១៩៩៦ ៖ ប្រធានផ្នែកភាសាបរទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម, ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ  
 • ១៩៩៣-១៩៩៥ ៖ គ្រូបង្រៀន មុខវិជ្ជា គីមីវិទ្យា, សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម, ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ
 • ១៩៩២-១៩៩៣ ៖ អ្នកបកប្រែភាសាឱ្យអ៊ុនតាក់

AWARDS, FELLOWSHIPS, GRANTS

AWARDS:

 • រង្វាន់ស្នាដៃឆ្នើម : "Methods for detecting lipase activity in milk and milk products" from Dairy Industry Association of Australia (DIAA), The Australian Journal of Dairy Technology, 55(2000), 153-168.
 • ប្រកាសនីយ៌បត្រ គ្រឿងឥស្សររិយយស ការងារ ដែលមានស្នាដៃល្អ ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចបម្រើប្រទេសជាតិ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម ឆ្នាំ២០០៧
 •  ប្រកាសនីយ៌បត្រ គ្រឿងឥស្សររិយយស ការងារ ដែលមានស្នាដៃល្អ ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចបម្រើប្រទេសជាតិ នៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ឆ្នាំ២០១០

FELLOWSHIPS:

 • អាហារូបករណ៍ថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិត (Post-doctoral Research Fellow) ពីសាកលវិទ្យាល័យឃ្វីនស៌លែន ប្រទេសអូស្ត្រាលី ខែមករា-ឧសភា ឆ្នាំ២០០៥
 • Visiting Professor, International Cooperation Center for Agricultural Education (ICCAE), Nagoya University, Japan, August-October 2006.
 • Visiting Fellow, The United Nations Center for Regional Development (UNCRD), Nagoya University, Japan, June 2001.
 • Research Fellow, International Cooperation Center for Agricultural Education (ICCAE), Nagoya University, Japan, August-October 2000.

GRANTS & PROJECTS:

 • KUSANONE: Development of Cassava Propagation and Distribution Center in Battambang Province, March 2013 - March 2014.
 • World Bank: Developing Approaches to Minimizing Losses, Maximizing Yield and Reducing Market Risk of Cassava in Cambodia (DAMLOMY Project), January-December 2013.
 • Cambodian Agricultural Research Fund (CARF): Principal Researcher on “Value-adding to rice for enhancement of agro-enterprise development and poverty reduction in Cambodia” Project, March 2007-March, 2008.
 • Asia-Link, EU: Country coordinator of “Integrated Waste Management for Different Courses of Graduate Studies” Project, 2007-2010
 • Asia-Link, EU: Country coordinator of “Integrated management of Natural Resources & Agricultural Development (INRAD)” Project, 2007-2008.
 • Canadian International Development Agency (CIDA): Local coordinator of “Agri-education for Extension” Project joint with Nova Scotia Agricultural College (NSAC), 2006-2008.
 • GTZ: Study on potential and use of organic pesticides in Cambodia” Project, January 2006-January 2007.
 • French Solidarity Priority (FSP), French Government: Component Coordinator of Capacity Building Project for Staff of Royal University of Agriculture, 2005-2008.
 • Japan International Development Agency (JICA). Effects of different raw materials on biogas production. 2005-2006.

CONSULTANCY:

 • Ranankiri Cassava Company: Crop consultant and governing board member, 2010-Present.
 • AZ Company: Feasibility Study on Vegetable Production in Kampong Leng District, Kampong Chnnang Province, January to February, 2009.
 • Mekong River Commission (MRC): National Consultant for Training Needs Assessment, August-September, 2008
 • ACIAR: Reviewer of “Sustainable integrated development of agricul-tural systems in Cambodia and Australia” Project, March, 2008.

MEMBERSHIPS OF ASSOCIATION

 • 2008-Present: Editorial board member, Asian Journal of Food and Agro-industry. Available at www.aijofail.info
 • 2008-Present: Editorial board member, Asian Journal of Energy and Environment. Available at www.asian-energy-journal.info
 • 2008-Present: Editorial board member, Asian Journal of Education and Learning. Available at www.agel.info
 • 2008-Present: Editor-in-Chief, The Bridge Magazine, University of Battambang

PUBLICATIONS:

Thesis:

 • Visalsok Touch (2004). The use of natural antimicrobial proteins to control pathogens in foods and food products. Ph.D. Thesis. Ehime University, Japan.
 • Visalsok Touch (1999). Effects of gums on the textural properties of surimi. MSc. Thesis. The University of Queensland, Australia.

Books and Book Chapters

 • Lonn Pichdara, Visalsok Touch and Mey Kalyan (2016). Southeast Asia Agriculture and Development Primer Series: Agriculture Policy and Institutional Reforms in Cambodia: Experiences, Impacts, and Lessons. The Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), Philippines.
 • Visalsok Touch and Edwin de Korte (2012). Pesticidal plants in Cambodia, 2nd Edition. Ponleu Pech Printing House, Phnom Penh, Cambodia
 • Visalsok Touch and Monthivuth Ker (2010). Southeast Asia Agricul-ture and Development Primer Series: CAMBODIA. The Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), Philippines.
 • Visalsok Touch and Hilton Deeth. (2009). Microbiology of raw and market milks (Chapter 3). In Tamime, A.Y (ed), Milk Processing and Quality Management. Black Willey Co.
 • Visalsok Touch and Edwin de Korte (2007). Pesticidal plants in Cambodia (1st Edition.). Ponleu Pech Printing House, Phnom Penh, Cambodia.

Peer Reviewed Articles:

 • Visalsok Touch, Shigeru Hayakawa, and Terry Commins (2009). Natural antimicrobial proteins: current challenges and solution for food applications. Asian Journal of Food and Agro-industry, 2(01), 1-16. Available online at www.ajofai.info.
 • Visalsok Touch (2006). Agricultural Education in Cambodia. International Cooperation in Agriculture, 6, 21-25.
 • Hilton Deeth and Visalsok Touch. Methods for detecting lipase activ-ity in milk and milk products. The Australian Journal of Dairy Technology, 55(2000), 153-168.

Research Articles:

 • Aun Sovan, Visalsok Touch, San Vathana, and Tory Chun (2010). Rubber Farmers’ perception of rubber technologies in Dambae and Peam Cheang, Kampong Cham. International Journal of Environmental and Rural Development, 1(1), 25-30.
 • Visalsok Touch, Samell Keo1, Warinthorn Songkasiri, Catalin Stefan, Terry Commins, Souphab Khouangvichit and Joe Green (2009). Use of solid waste for small-scale biogas production for rural household energy consumption: case study in Takaev Province, Cambodia. Asian Journal of Energy and Environment, 10(01), 1-10.
 • Khouangvichit Souphab, Songasiri Warinthorn, Stefan Catalin, Com-mins Terry, and Visalsok Touch (2009). Survey on participation of nongtha tai villagers (Lao PDR) in household waste management. Asian Journal of Energy and Environment, 10(2), 1-10.
 • Visalsok Touch, Shigeru Hayakawa, Satoshi Yamada and Souichi Kaneko. Effects of a lactoperoxidase-thiocyanate-hydrogen peroxide system on Salmonella enteritidis in animal or vegetable foods. International Journal of Food Microbiology, 93(2004), 175-183.
 • Visalsok Touch, Shigeru Hayakawa, and Koichi Saitoh. Relationships between conformational changes and antimicrobial activity of lysozyme upon reduction of its disulfide bonds. Food Chemistry, 84(2004), 421-428.
 • Visalsok Touch, Shigeru Hayakawa, Kazuhiro Fukada, Yuka Aratani, and Yuanxia Sun. Preparation of antimicrobial reduced lysozyme compatible in food applications. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(2003), 5154-5161.

CONFERENCE PRESENTATIONS:

 • Antimicrobial activity of lactoperoxidase system against Salmonella enteritidis in associated food products. The annual symposium of the Japan Society for Bioscience, Biochemistry, and Agrochemistry, 2003.
 • Preparation of antimicrobial reduced lysozyme compatible in food applications. The annual symposium of the Japanese Society for Food Science and Technology, Abstract 3Ca 12, pp. 160, 2002.
 • Agricultural education in Cambodia; Curriculum Development for Royal University of Agriculture. Open Seminar of International Cooperation Centre for Agricultural Education (ICCAE), Nagoya, Japan, October 25, 2000.

(last update 2018)