57
បណ្ឌិត ហ៊ាន សុខុម
សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យសមាជិកបម្រុង នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៨។
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ាន សុខុម បច្ចុប្បន្នជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។