56
បណ្ឌិតសភាចារ្យ ខ្លូត ធីតា
បណ្ឌិតសភាចារ្យស្ថាបនិក