54
បណ្ឌិតសភាចារ្យ ច័ន្ទ រ័ត្ន
សមាជិកពេញសិទ្ធិ ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

សមាជិកបម្រុង នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨។
សមាជិកពេញសិទ្ធិ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០។