53
បណ្ឌិត អ៊ូ វ័ឌី
សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

សមាជិកបម្រុង នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៨។