52
បណ្ឌិត ឆេង វណ្ណារិទ្ធ
សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

 • ​ឈ្មោះ ៖ ឆេង វណ្ណរិទ្ធ
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ១៩៦២
 • ទីកន្លែងកំណើត ភូមិព្រែកហូរ ឃុំតាក្ដុល ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ខេត្តកណ្ដាល

ការសិក្សា៖

 • ១៩៨០-១៩៨៤ : រៀននៅសាលាកម្រិតសិក្សាទី II-III ទីរួមខេត្តកណ្ដាល តាខ្មៅ
 • ១៩៨៤-១៩៨៧ : រៀននៅមហាវិទ្យាល័យផ្លូវទឹករ៉ូស្តូវ-ដូន ប្រទេសរុស្ស៊ី (Rostov-on-Don waterway College, Russia)
 • ១៩៨៨-១៩៩២ : រៀននៅសាលាទ័ពជើងទឹកជាន់ខ្ពស់ទីក្រុងលេនីនក្រាដ ប្រទេសរុស្ស៊ី (Higher Naval School, Leningrad, St. Petersburg, Russia)    
 • ១៩៩២-១៩៩៧ : រៀននៅបណ្ឌិត្យសភារដ្ឋវិស្វកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងសាន់ប៉េតេរប៊ូហ្គ
  ប្រទេសរុស្ស៊ី (Saint Petersburg State Academy of Engineering and Economics, Russia) សញ្ញាបត្របរិញ្ញាជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ សេដ្ឋកិច្ច (Master of Science in Economics)
 • ១៩៩៧-២០០០ : រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋក្រុងសាន់ប៉េតេរប៊ូហ្គ ប្រទេសរុស្ស៊ី (Saint Petersburg State University, Russia) សញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែក វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច (Doctor of Philosophy(PhD) in Economics)

ប្រវត្តិការងារ៖

 • ១៩៨៧-១៩៨៨ : បម្រើការនៅអង្គភាពស្នងការជើងទឹកក្រសួងការពារប្រទេសនៃសាធារណ រដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា ឋានៈ “អនុខ”
 • ១៩៩២-២០០១ : បម្រើការនៅក្រសួងការពារប្រទេសនៃរដ្ឋកម្ពុជា-ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឋានៈ “អនុនាវីត្រី”
 • ២០០១-២០០៣ : មន្ត្រីរាជការនៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
 • ២០០៣-២០១១ : ប្រធានផ្នែកនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច (“ឋានៈស្មើ ប្រធាននាយកដ្ឋាន”) នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា 
 • ២០១១-បច្ចុប្បន្ន : អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម (ឋានៈស្មើ អគ្គនាយករង) នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

ស្នាដៃស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានបោះពុម្ព៖

 • “ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចនៅខេត្តប៉ៃលិន” ឆ្នាំ២០១៥
 • “ទស្សនៈវិស័យសម្រាប់ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងដែនវៀតណាម ឡាវនិងកម្ពុជា” (Prospects for Vietnam-Laos-Cambodia transboundary economic cooperation relations) ភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៥
 • “លំហូរពលករទេសន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជា៖ផលប្រយោជន៍និងបញ្ហាប្រឈម” ឆ្នាំ២០១៩
 • ស្នាដៃស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនដែលបានចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្ដីមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាប្រចាំត្រីមាសឆ្នាំ២០១៩ និងក្នុង RAC Media របស់រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

ស្នាដៃបកប្រែសៀវភៅពីភាសារុស្សីនិងអង់គ្លេសដែលបានបោះពុម្ព៖

 • “International Economics”-“វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ”, ភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០០៣
 • “An Introduction to Economics and the Economy”, first edition -“មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច” បោះពុម្ពលើកទី១, ភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៤
 • “TRANSITIONAL ECONOMY: The experiences of some countries” -“សេដ្ឋកិច្ចអន្តរកាល៖ បទពិសោធន៍ប្រទេសមួយចំនួន”, ភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៥
 • “An Introduction to Economics and the Economy” second edition - “មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច” បោះពុម្ពលើកទី២, ភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៨
 • “Philosophy, Politics and Economics”- “ទស្សនវិជ្ជា នយោបាយ និង សេដ្ឋកិច្ច”
  ភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៨
 • “គោលនយោបាយសារពើពន្ធ” - (“FISCAL POLICY”) ភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០២០
 • ការវាស់ទិន្នផលក្នុងស្រុក ចំណូលជាតិ និងកម្រិតថ្លៃ (MEASURING DOMESTIC OUTPUT, NATIONAL INCOME, AND THE PRICE LEVEL) ភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០២០

ស្នាដៃបកប្រែសៀវភៅពីភាសារុស្សីនិងអង់គ្លេសដែលនឹងបោះពុម្ព៖

 • អស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ៖ និកម្មភាព និងអតិផរណា(MACROECONOMIC INSTABILITY : UNEMPLOYMENT AND INFLATION)
 • ការចំណាយសរុប ៖ តួគុណ(មូលទីផ្លេ) ការនាំចេញសុទ្ធ និងរដ្ឋាភិបាល (AGGREGATE EXPENDITURES : THE MULTIPLIER, NET EXPORTS, AND GOVERNMENT)
 • តម្រូវការសរុប និង ការផ្គត់ផ្គង់សរុប(AGGREGATE DEMAND AND AGGREGATE SUPPLY)។

(Last updated 22 June 2020)