51
បណ្ឌិត ឈុភិត លន់
សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

 • នាមត្រកូលនិងនាមខ្លួន: ឈុំភិត លន់ អក្សរឡាតាំង CHHUMPHITH LOAN 
 • កើតថ្ងៃទី ០២ មករា១៩៥៤ សញ្ជាតិ ខ្មែរ នៅភូមិ សំរោង ឃុំ សំរោង ស្រុក សូទ្រនិគម ខេត្ត
  សៀមរាប ។
 • អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន ក្រុម ១៦ ភូមិ ត្នោតជ្រុំ ឃុំ បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ ក្រុង ភ្នំពេញ
 • ទទួលអនិច្ចកម្ម

ប្រវត្តិការសិក្សា៖

 • ​១៩៧២-១៩៧៣ : មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (Bacc II )
 • ១៩៨១-១៩៨៩ : អនុបណ្ឌិត ផ្នែកបង្កាត់ពូជសត្វនិងផលិតកម្ម (Germany )
 • ១៩៩០-១៩៩៤ : បណ្ឌិត ផ្នែកបង្កាត់ពូជសត្វ (Germany )

ប្រវត្តិការងារក្រៅប្រទេស៖

 • ១៩៩៩-២០០៥ : សមាជិកគណ:កម្មការសម្របសម្រួលបណ្តាញភាសារបារាំង (AUF) ប្រចាំមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង វេជ្ជសាស្រ្តសត្វ
 • ២០០០-២០០៧ : សមាជិកគណ:កម្មការសម្របសម្រួលគម្រោង (SIDA/SAREC-Sweden) នៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង វេជ្ជសាស្រ្តសត្វ
 • ២០០០-២០០៩ : សមាជិកគណ:កម្មការសម្របសម្រួលគម្រោង (DAAD- Germany)
 •  ២០០៣-២០០៩ : សមាជិកគណ:កម្មការសម្របសម្រួលគម្រោង (NUFU-Norway)

ប្រវត្តិការងារក្នុងប្រទេស៖


 • ១៩៨០-១៩៩៤ : បំពេញការងារនៅមន្ទីរអប់រំរាជធានី
 • ១៩៩៥-១៩៩៨ : បំពេញការងារនៅនាយកដ្ឋានផលិកម្មនិងបសុព្យាបាល
 • ១៩៩៩-២០០៥ : បំពេញការងារនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
 • ២០០០-២០១៤ : ព្រឹទ្ធបុរសនៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង វេជ្ជសាស្រ្តសត្វ
 • ២០០៩-២០១២ : តែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី ១
 • ២០១២-២០១៥ : តែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អាណត្តិទី ២
 • ២០១២ : តែងតាំងជាសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត    
 • ២០១៤ : ចូលនិវត្តន៏
 • ២០១៧ : តែងតាំងជាសមាជិកគណ:កម្មការបច្ចេកទេសកសិកម្ម
 • ២០១៧ : តែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខែ្មរ
 • ២០១៨ : តែងតាំងជាបណ្ឌិតសភាចារ្យបម្រុង

ភាសារបរទេស៖

 • អង់គ្លេស
 • បារាំង
 • អាល្លឺមង់