46
បណ្ឌិត ចេក សុថា
សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យា នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា