45
លោកជំទាវបណ្ឌិត សៀង ហ៊ុយ
សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

បច្ចុប្បន្ន លោកជំទាវបណ្ឌិត សៀង ហ៊ុយ៖
- សមាជិកបម្រុង នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ពីឆ្នាំ២០១៦មក។
- ជំនួយការរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (២០១៨-២០២១)