44
បណ្ឌិត អ៊ាប បុណ្ណា
សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

បច្ចុប្បន្នជាប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រ និង បច្ចេកវិទ្យា នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា