44
បណ្ឌិត អ៊ាប បុណ្ណា
សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖

  • ឈ្មោះ   ​​​​: អ៊ាប បុណ្ណា
  • ភេទ    : ប្រុស                 
  • ថ្ងៃ ខែ​ ឆ្នាំកំណើត : ១២ មេសា ​១៩៧០
  • ស្ថានភាពគ្រួសារ : ពោះម៉ាយ

ការអប់រំ៖

ឆ្នាំសិក្សា

សញ្ញាបត្រ/វិញ្ញាបនបត្រ

គ្រឹះស្ថានសិក្សា

១៩៩១

បរិញ្ញាបត្ររូបវិទ្យា

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ​, កម្ពុជា

១៩៩

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គណិត- រូប

សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ​, វៀតណាម

១៩៩៩

បណ្ឌិតគណិត- រូប

សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ​, វៀតណាម

២០០៨

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ, កម្ពុជា

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសំខាន់ៗ

កាលបរិច្ឆេទ

 វិញ្ញាបនបត្រ

 គ្រឹះស្ថានសិក្សា

១៩៩៨

 FOXPRO

 VAIP វៀតណាម

១៩៩៨

 WORD EXCEL

 VAIP វៀតណាម

១៩៩៨

 វិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្នាក់ឧត្តម

 សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ​ វៀតណាម

១៩៩៨

 វិធីសាស្ត្របង្រៀនស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ

 សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ វៀតណាម

១៩៩៨

 Base កុំព្យូទ័រ

 សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ​ វៀតណាម

១៩៩៨

 Advance កុំព្យូទ័រ

 សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ​ វៀតណាម

១៩៩៨

 ទ្រឹស្តីដែន

 សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ​ វៀតណាម

១៩៩៨

 ទ្រឹស្តីដែនកង់ទិច

 សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ​ វៀតណាម

១៩៩៨

 ហ្គាណាឌូនិងដ្យាក្រាម Feynman

 សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ​ វៀតណាម

១៩៩៨

 ផង់គ្រឹះ

 សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ​ វៀតណាម

១៩៩៨

 អេឡិចត្រូនិចក្នុងទូរគមនាគមន៍

 សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ​ វៀតណាម

១៩៩៩

 Network Computing

IEIA វៀតណាម

១៩៩៩

 TBASE-KTSYS

INFOBUS វៀតណាម

១៩៩៩

 Summer School in Particle Physics

Abdus Salam អ៊ីតាលី

២០០៨

 Information-Communication Technology Industry Issues and Challenges                      

 ហាណូយ​ វៀតណាម

២០១០

 Make Network Management Information System Development Distant learning: Theory, Research and​ Practice

 សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ​ កម្ពុជា

២០១២

 The Human capital Development for an Innovation-led Economy

 កូឡាឡាំពួរ ម៉ាឡេស៊ី

២០១២

 Campus Network Design and Network Management

 វិទ្យាស្ថានបច្ចកវិទ្យា ភ្នំពេញ​កម្ពុជា

បទពិសោធន៍ការងារបង្រៀន និងគ្រប់គ្រងឧត្តមសិក្សា៖

គ្រឹះស្ថានសិក្សា

តួនាទីនិង/ឬភារកិច្ច

រយៈពេលបំរើការងារ

វិទ្យាល័យដំដែក

គ្រូបង្រៀនមធ្យមសិក្សាកម្រិត២

១៩៩១-១៩៩៩

RUPP

គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា

១៩៩៩-២០០៨

IU

គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា

២០០៦-២០០៩

PPIU

គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា

២០០២- បច្ចុប្បន្ន

RAC

អ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត

២០០៤- បច្ចុប្បន្ន

បទពិសោធន៍ការងារធានាគុណភាពអប់រំ (ផ្ទៃក្នុង និងពីខាងក្រៅ)៖

ស្ថាបន័វិជ្ជាជីវៈ

តួនាទី/ឬភារកិច្ច

រយៈពេលនិង
/ឬចំនួនពេល

ACC ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

មន្ត្រីវាយតម្លៃគុណភាពអប់រំឧត្តមសិក្សា

២០១០- ២០១៧

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

គណៈកម្មការវាយតម្លៃសញ្ញាបត្រ

២០១០- ២០១៧

សមាជិកភាពនៃស្ថាបន័វិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀត

រយៈពេលបំរើការងារ

ស្ថាបន័វិជ្ជាជីវៈ

តួនាទី និងភារកិច្ច

២០០៨- បច្ចុប្បន្ន

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ប្រធានគណៈកម្មការបច្ចេកសព្ទវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា

២០០៨- បច្ចុប្បន្ន

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ

២០០៧- បច្ចុប្បន្ន

រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

ប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា, 
រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

១៩៩១-១៩៩៩

វិទ្យាល័យដំដែក

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រ

 ចំណេះដឹងភាសាបរទេស៖

ភាសា

ជំនាញស្តាប់

ជំនាញនិយាយ

ជំនាញអាន

ជំនាញសរសេរ

អង់គ្លេស

ល្អបង្គួរ

ល្អបង្គួរ

ល្អបង្គួរ

ល្អបង្គួរ

វៀតណាម

ល្អ

ល្អ

ល្អ

ល្អ

ជំនាញផ្សេងទៀត៖

លរ

ជំនាញ

កំណត់សម្គាល់

SCIENCE LABORATORY MANAGEMENT

UNESCO​, Cambodia

Human Capital Development for an Innovation-Led Economy

Monash University

The Global Green Growth Institute (GGGI) was founded on the belief that economic growth & environmental sustainability.

Seoul, Korea

Training Course for Standards Development Electricity and Electronic Products of Products of International Electro technical Commission (ICE)

Ministry Industry, Mine and Energy, Cambodia

ការស្រាវជ្រាវ​ និងការបោះពុម្ព៖

លរ

ចំណងជើងអត្ថបទ/សៀវភៅ

ស្ថាប័នបោះពុម្ព

ឆ្នាំបោះពុម្ព

ទ្រឹស្តីគណិតរូប

RUPP ​​​​​​​​Cambodia

២០០៤

ឥទិ្ធពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងបាតុភូតរន្ទះ

AGR-RAC
Cambodia

២០១១

Physic for Medicines

IU Cambodia

២០១១

Computer Literacy

PPIU Cambodia

២០១១

Computer Architecture and Organization

PPIU Cambodia

២០១២

ការអនុវត្តវិទ្យាសាស្រ្តរូបវិទ្យាក្នុងគំហើញថាមពលមិនចេះ​រីងស្ងួតដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍សំណាក

ARC Cambodia

២០១៣

Fundamental Digital Design

PPIU Cambodia

២០១៣

​បៃតងនីយកម្ម និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

RAC Cambodia

២០១៣

ហានិភ័យនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា

RAC Cambodia

២០១៣

១០

Microprocessor

PPIU Cambodia

២០១៤

១១

ថាមពល ចំណីអាហារ និងសុខភាព

RAC Cambodia

២០១៤

១២

គោលការណ៍គ្រឺះនៃឧស្ម័ន

RAC Cambodia

២០១៨

១៣

ទំនាក់ទំនងគ្រឹះនៃសីតុណ្ហភាព

RAC Cambodia

២០១៨

១៤

ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់នុយក្លេអ៊ែរ

RAC Cambodia

២០១៨

១៥

កាប្រើប្រាស់ដែនអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច

RAC Cambodia

២០១៩

១៦

គុណភាពនៃការអប់រំមុខវិជ្ជាបច្ចេកទេសសម្រាប់សាលាច្ចេកទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

RAC Cambodia

២០១៩

១៧

បម្រើបម្រាស់រូបវិទ្យាក្នុងការទាញយកថាមពល

RAC Cambodia

២០២០

ការធ្វើបទបង្ហាញជាតិ និងអន្តរជាតិ៖

លរ

ចំណងជើងអត្ថបទ/សៀវភៅ

ស្ថាបន័រៀបចំ

កាលបរិច្ឆេទ

Malay Heritage in Cambodia-Lao PDR and Vietnam

Vietnam

២០១0

Disaster of Climate and effective of Lightning in Cambodia

Phnom Penh, Cambodia

២០១១

The role of Vietnam, Lao and Cambodia in the Greater Mekong Sub Region(GMS) Cooperation in the new Contexts.

Danang, Vietnam

២០១២

Cambodia’s Policy Climate change and Energy 

Seoul, Korea

២០១៣

The Project National Science and Technology Master plan of Cambodia by KOICA.

Phnom Penh, Cambodia

២០១៣

Poverty and Livelihoods of the Community Fisheries in Cambodia Coastal Area

Paksay, Lao PDR

២០១៣

Strategy Development of Energy in Cambodia

Phnom Penh, Cambodia

២០១៤

Sustainable Security and Sustainable Development(SSSD) Challenge and Opportunity in Securing Sustainable energy in Cambodia in Charge

Vietnam

២០១៤

CLEAN AND RENEWABLE ENERGY

Vietnam

២០១៨

១០

Hydropower development and the environmental impact mitigation

Vietnam

២០១៨