43
បណ្ឌិត ស៊ុន សូត
សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

បច្ចុប្បន្ន មានឋានៈជា ទីប្រឹក្សាអមទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។