38
បណ្ឌិតសភាចារ្យ ម៉ក់ ភឺន
បណ្ឌិតសភាចារ្យស្ថាបនិក

(រស់នៅក្រៅប្រទេស)