37
បណ្ឌិតសភាចារ្យ ថោង ធែល
បណ្ឌិតសភាចារ្យស្ថាបនិក

(រស់នៅក្រៅប្រទេស)