36
បណ្ឌិតសភាចារ្យ ជា ណេង
បណ្ឌិតសភាចារ្យស្ថាបនិក

(ទទួលអនិច្ចកម្ម)