35
បណ្ឌិតសភាចារ្យ ឃីង ហុកឌី
បណ្ឌិតសភាចារ្យស្ថាបនិក