34
បណ្ឌិតសភាចារ្យ ខៀវ ថវិកា
បណ្ឌិតសភាចារ្យស្ថាបនិក