21
ឯកឧត្តម សូត្រ សំណាង
អគ្គលេខាធិការរង

ឯកឧត្តម សូត្រ សំណាង ប្រធានឧទ្យានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា តេជោសែនឫស្សីត្រឹប