19
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យង់ ពៅ
អគ្គលេខាធិការ

H.E. Dr. Yang Peou has been the Secretary General of the Royal Academy of Cambodia (RAC) with equivalent ranks as Secretary of State (Vice-Minister) since 2017.

Before serving in his current position, H.E. Dr. Yang Peou had held many posts as Head of Secretariat of Academician of Royal Academy of Cambodia between 2016 and 2017, Permanent Secretary of International Relations Institute of Cambodia (IRIC) between 2011 and 2016, and Senior Researcher at IRIC between 2005 and 2011.

H.E. Dr. Yang Peou graduated PhD in Political Science (Geopolitics) from RAC in 2012.

ក. ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

 • នាមត្រកូល និងនាមខ្លួន : យង់ ពៅ (YANG PEOU) ​
 • ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត : ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៧៦
 • ទីកន្លែងកំណើត ភូមិអូរ ឃុំខ្មារ  ស្រុកបាកាន ខេត្ដពោធិ៍សាត់
 • ស្ថានភាពគ្រួសារ : រៀបការ
 • ទូរសព្ទ ៈ 855-12-77 52 35
 • សារអេឡិចត្រូនិក : yangpeou@yahoo.com / yangpeou@gmail.com

ខ. ព័ត៌មានស្តីពីការងារ

 1. កាលបរិច្ឆទចូលបម្រើការងាររដ្ឋ : ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣
 2. កាលបរិច្ឆទតែងតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ : ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៤
 3. ឋានន្តរស័ក្តិ : ឧត្តមមន្ត្រី ថ្នាក់លេខ៦ (ក.១.៦) កាលបរិច្ឆេទក្នុងការដំឡើងថ្នាក់បច្ចុប្បន្ន ថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ (ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៦២០/៦២៨ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០)
 4. បម្រើការងារនៅ : រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា តួនាទី : អគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (រដ្ឋលេខាធិការ)
 5. កាលបរិច្ឆេទតែងតាំងក្នុងតំណែងបច្ចុប្បន្ន : ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៨១៧/៦០៥
 6. អត្តលេខមន្ត្រីរាជការ : ១៧៦១៥០០០៦៥
 7. ប្រវត្តិការងារ៖
 • ០១/០១/២០០៣ - ២៦/១០/២០០៥ : មន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល, បណ្ណាល័យ, រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

 • ២៦/១០/២០០៥ - ២៦/០២/២០០៨ : មន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល, វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា, រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

 • ២០/០៦/២០០៦ - ០៨/០៩/២០៩ : គណនេយ្យករ, វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជា, រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

 • ២៦/០២/២០០៨ - ០១/០៥/២០០៩ : មន្ត្រីស្រាវជ្រាវបណ្ដោះអាសន្ន, វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា, រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

 • ០១/០៥/២០០៩ - បច្ចុប្បន្ន : មន្ត្រីស្រាវជ្រាវ, វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា, រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

 • ០៨/០៩/២០០៩ - ០៦/០៩/២០១១ : មន្ត្រីស្រាវជ្រាវ ទទួលបន្ទុកលេខាអចិន្ត្រៃយ៍, វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា, រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

 • ៣០/០៤/២០០៨ - ១៤/០៩/២០០៩ : ការីលេខានិពន្ធទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិនៃកម្ពុជា, រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

 • ១៤/០៩/២០០៩ - បច្ចុប្បន្ន : សមាជិកគណៈកម្មការនិពន្ធទស្សនាវដ្តីវិទ្យាស្ត្រវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ, វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា, រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

 • ០៦/០៩/២០១១ - ១៥/០៨/២០១៦ : លេខាអចិន្ត្រៃយ៍ (ប្រធាននាយកដ្ឋាន), វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា, រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

 • ១៤/០៩/២០១១ - បច្ចុប្បន្ន : សមាជិក, ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា១៩៧៩ បច្ចុប្បន្ន, វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិនៃកម្ពុជា

 • ០៥/១០/២០១១ - បច្ចុប្បន្ន : សមាជិកគណៈកម្មការវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ, ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ, រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

 • ១៥/០៨/២០១៦ - ០៩/០៨/២០១៧ : ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមបណ្ឌិតសភាចារ្យនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា (អគ្គនាយករង)

 • ១០/០៨/២០១៧ - បច្ចុប្បន្ន : អគ្គលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

 • ១៩/០២/២០២០ - បច្ចុប្បន្ន : សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា                            

គ. ប្រវត្តិសិក្សា
គ.១. កម្រិតសិក្សាជំនាញ៖
 • ១៩៩១ - ១៩៩៤ : សញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ, វិទ្យាល័យពោធិ៍សាត់, ខេត្តពោធិ៍សាត់
 • ១៩៩៥ - ១៩៩៩ : សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រភូមិវិទ្យា, សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ
 • ១៩៩៩ - ២០០០ សញ្ញាបត្រគ្រូមធ្យមកម្រិត២, មហាវិទ្យាល័យគរុកោសល្យ, រាជធានីភ្នំពេញ
 • ២០០០ - ២០០២ សញ្ញាបត្របរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់ភូមិវិទ្យា, រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា, រាជធានីភ្នំពេញ
 • ២០០៩ - ២០១២ : សញ្ញាបត្របណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ដ្រនយោបាយ, រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា, រាជធានីភ្នំពេញ  

គ.២. ភាសាបរទេស

 • ភាសាអង់គ្លេស

ឃ. សកម្មភាពស្រាវជ្រាវក្នុងនិងក្រៅប្រទេស និង ស្នាដៃបោះពុម្ពផ្សាយ

ឃ.១. ការងារស្រាវជ្រាវ

 • ទេសចរណ៍វប្បធម៌រាជធានីភ្នំពេញ ១៩៩៨(សារណាថ្នាក់បរិញ្ញបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ), ១៩៩៨
 • សំណង់បណ្ដោះអាសន្នស្ទឹងមានជ័យ និង ផលប៉ះពាល់ ២០០០-២០០២ (សារណាថ្នាក់បរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់នៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា), ២០០២     
 • តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណនៃខេត្ដជាប់ព្រំដែនកម្ពុជា ឡាវ និងវៀតណាម, ២០០៨
 • វិបត្ដិផ្ទៃក្នុងរាជាណាចក្រថៃ, ២០០៨
 • ភាពតានតឹងនយោបាយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង, ២០០៩
 • ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើមបូព៌ា, ២០១០
 • ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ាន, ២០១០
 • បញ្ហាប្រឈមកម្ពុជា ថៃ ២០០០-២០១១ (និក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិត), ២០១១
 • ប្រទេសតូចចន្លោះប្រទេសធំ ២០១០-បច្ចុប្បន្ន, ២០១១
 • លំហូរកសិផលតាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជា៖ ករណីសិក្សានៅខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និង ខេត្តប៉ៃលិន, ២០១១
 • ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ៖ ភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង, ២០១១
 • ទំនាក់ទំនងត្រីកោណកម្ពុជា វៀតណាម ចិន, ២០១២
 • បញ្ហាព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសវៀតណាម, ២០១៥-២០១៧
 • យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧និង២០១៨, ២០១៦-២០១៧
 • ឥណទានខ្នាតតូចនៅកម្ពុជា ៖ បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយ, ២០១៧-២០១៨
 • កិច្ចពិភាក្សាតុមូល រវាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងគណបក្សនយោបាយក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨, ២០១៧-២០១៨

ឃ.២. ស្នាដៃបោះពុម្ពផ្សាយ

 • ២០០៨ : វេទិកាបណ្ឌិតសភាលើកទី៣ ស្ដីពី ខួបទី១៥ឆ្នាំ នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ដិភាពក្រុងប៉ារីស ស្ដីពី ដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៅកម្ពុជា
 • ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ដ្ររបស់វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិកម្ពុជា លេខ១ ឆ្នាំ២០០៨
 • ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ដ្ររបស់វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិកម្ពុជា លេខ២ ឆ្នាំ២០០៩
 • ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ដ្ររបស់វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិកម្ពុជា លេខ៣ ឆ្នាំ២០១០
 • ទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ដ្ររបស់វិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិកម្ពុជា លេខ៤ ឆ្នាំ២០១១
 • ២០១០ : ទំនាស់ព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃ និង ប្រទេសជិតខាង
 • ២០១២ : វិវាទកម្ពុជា-ថៃ ២០០៨-២០១២

ង. គ្រឿងឥស្សររិយយស

 • ០៣/០៧/២០០៧ : មេដាយមាសការងារ (អនុក្រឹត្យលេខ ៥០៤ អនក្រ.តក)
 • ១៧/០២/២០១៨ : គ្រឿងឥស្សររិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់អស្សឫទ្ធិ (នស/រកត/០២១៨/១៩៥)

(បច្ចុប្បន្នភាព ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២)