14
បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួន ណារ៉ុន
អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា