13
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហ៊ុន សែន
ប្រធានកិត្តិយសនៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា