73
បណ្ឌិត ហោ ប៉េង
សមាជិកបម្រុង ក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ(សមាជិកបម្រុងនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២០)