24
ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ខែក វីរៈ
នាយកខុទ្ទកាល័យ

បច្ចុប្បន្ន ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ខែក វីរៈ ៖
- នាយកខុទ្ទកាល័យ 
- ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាស៊ី (Asian Research Centre)