បណ្តុះបណ្តាល

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាលបរិច្ឆេទប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតជំនាន់ទី២ វគ្គទី២នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាលបរិច្ឆេទប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតជំនាន់ទី២ វគ្គទី២នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨